Diskuterte finansiering av prosjekter i Arktis

Norge bidrar betydelig i EUs regionale samarbeidsprogram som berører Arktis. Nylig innledet regionalråd Jan Edøy om Norges bidrag i det europeiske regionale samarbeidet i Arktis på et møte i Europaparlamentet.

Europaparlamentets intergruppe for klima, naturmangfold og bærekraftig utvikling holdt et møte om finansiering av programmer knyttet til regional utvikling i Arktis. En intergruppe er en uformell tverrpolitisk gruppe bestående av europaparlamentarikere opptatt av et bestemt tema.

Europaparlamentariker Riikka Manner var vert for møtet 31. januar der blant annet Jan Edøy innledet sammen med representanter fra Europakommisjonen.

Prioriteringer i EU får betydning for samarbeidet i Arktis
En viktig sak i EU er den pågående debatten om EUs neste langtidsbudsjett som Europakommisjonen presenterte i juni 2011. I den konteksten debatteres fordeling av midler på ulike budsjettposter.

- I diskusjonen om ny budsjettpolitikk vil fordelingen i regionalfondene berøre også prioriteringene i Arktis. Derfor foretar vi en vareopptelling på den EU-finansieringen som eksisterer i dag for å se på videre prioriteringer, sa Riikka Manner i sin innledning.

Gjennom ulike programmer i samhørighetspolitikken bidrar EU og Norge med flere millioner euro til utviklingsprosjekter i Arktis. Dette gjelder prosjekter innen ulike sektorer som regional utvikling, næringsutvikling, turisme, urfolk, samferdsel og miljø.

- Fremtidige programmidler skal ha et tydelig fokus på resultat og med sikte på å nå målene i EUs vekst- og sysselsettingsstrategi Europa 2020, sa Dorota-Maria Witoldson fra Generaldirektoratet for regionalpolitikk i sin presentasjon om EUs program som berører Arktis.  

Synergieffekt
I tillegg til å finansiere programmer nasjonalt og i nordisk regi, bidrar Norge med midler til flere av EUs samarbeidsprogrammer som også berører Arktis. 

- For å få mest mulig synergi ut av det europeiske regionale samarbeidet i Arktis, er det nyttig å sette fokus på den samlende innsatsen som gjøres gjennom de ulike regionale programmene, sier Jan Edøy som innledet på møtet i intergruppen.

Han understreket at noen av de nye programmene for perioden 2014-2020 sannsynligvis vil komme til å vie den arktiske dimensjonen enda mer oppmerksomhet.  

Norge er en viktig samarbeidspartner for EU-land, Russland, Island, Grønland, Canada og USA både gjennom Interregsamarbeidet i nordområdene og gjennom den Nordlige dimensjon hvor Norge er likestilt partner med Russland, EU og Island og hvor vi deltar gjennom spesifikke partnerskap innen sektorer som miljø, helse, kultur og transport.

 

Til toppen