Diskuterte statlige investeringsfond i Brussel

– Det ble vist stor interesse for den norske modellen for statlige investeringsfond, sa statssekretær Tore Vamraak etter å deltatt i høring for EU-parlamentets komité for økonomi og valuta (ECON) tirsdag 25. april.

Statssekretær Tore Vamraak fra Finansdepartementet i Europaparlamentet. Foto: Sara Svanemyr.

Tore Vamraak fra Finansdepartementet var invitert til Brussel og Europaparlamentet for å fortelle om hvordan den norske modellen for statlige investeringsfond fungerer. Statssekretæren orienterte komiteen sammen med Guido Bichisal, avdelingsdirektør for institusjonell strategi i Den europeiske investeringsbanken (EIB) og professor Stephany Griffith-Jones fra Columbia University.

– Under høringen ble det vist stor interesse for den norske modellen for statlig investeringsfond. Statens pensjonsfond utland er en stor investor i Europa og jeg opplever at fondet blir sett på som gullstandarden for åpenhet og forutsigbarhet fra internasjonale investorer.

Vektla åpenhet

På verdensbasis er det rundt 80 statlige investeringsfond, og Statens pensjonsfond utland er et av de største. I forvaltningen av fondet legges det vekt på profesjonalitet og høy grad av åpenhet, hvor formålet er å skape høy avkastning innenfor moderat risiko.

– Åpenhet om mål, styringskultur og vår investeringsstrategi er en forutsetning for å oppnå nasjonal politisk og offentlig tillit til vår forvaltning av fondet, fortalte Vamraak.

I 2008 bidro Norge aktivt til utarbeidelsen av internasjonale retningslinjer for statlige investeringsfond. Disse har fått navnet Santiago-prinsippene og omhandler viktige aspekter som åpenhet, god styringsstruktur og forsvarlige investeringsprinsipper.

– Norge støtter arbeidet som pågår internasjonalt for å fremme disse prinsippene. Retningslinjene skal være minimumsstandarder som alle statlige investeringsfond bør overholde, uttalte statssekretæren til forsamlingen i Europaparlamentet.

Les mer om Santiago-prinsippene her.

Store investeringer i Europa

Statens pensjonsfond utland investerer i aksjer, obligasjoner og eiendom globalt og har investeringer i nærmere 80 land. Vamraak fortalte at en betydelig andel av aksjeinvesteringene foretas i det europeiske markedet.

– Fondet er en betydelig tilbyder av finansiering til børsnoterte private bedrifter i EU – og dermed også en bidragsyter til finansieringen av sysselsetting i den private sektoren i regionen, mener statssekretæren.

Fondet foretar også store investeringer i det europeiske rentemarkedet – blant annet i obligasjoner utstedt av multilaterale utviklingsbanker som Den europeiske investeringsbanken.

– Norges statlige investeringsfond vil fortsette å være en langsiktig investor i de europeiske finansmarkedene også i fremtiden. Dette er noe både Norge og EU vil dra nytte av, sier Vamraak.

Til toppen