Dispensasjon for utvidet bruk av Nyhamna reservekraftverk

Olje- og energidepartementet har i dag gitt Statnett SF dispensasjon fra vilkårene i anleggskonsesjonen for idriftsettelse av Nyhamna reservekraftverk.

Statnett har søkt om å bruke kraftverket på Nyhamna ved utfall av 420 kilovolt (kV)-ledningen Viklandet – Fræna, eller tilknyttede transformatorstasjoner når utfallet fører til utkobling av overføringen. Dispensasjonen gjelder bare dersom det ikke er mulig å koordinere utkoblingen med planlagt driftsstans på Ormen Lange-gassprosseseringsanlegg. Den er begrenset til avbrudd og kritisk vedlikehold, ikke vedlikehold som kan planlegges utført noe fram i tid. Dispensasjonen gjelder frem til kraftledningen Ørskog – Sogndal er satt i full drift.

Statnett har blitt påført store KILE-kostnader (kvalitetsjusterte inntektsrammer ved ikke levert energi) ved utfall av 420 kV ledningen Viklandet – Fræna, som ensidig forsyner Ormen Lange-anlegget på Nyhamna med kraft. I tillegg til KILE-kostnader, vil produksjonsstans på Ormen Lange-anlegget kunne ha store konsekvenser for Norges omdømme som gasseksportør til England og kontinentet.

Oppstart av reservekraftverket ved utfall av 420 kV-forbindelsen Fræna – Viklandet vil være et samfunnsøkonomisk fornuftig tiltak for å styrke forsyningssikkerheten til Nyhamna.

Brev til Statnett angående dispensasjon fra konsesjonsvilkår.

Til toppen