Ekstraordinært uttak av ulv er avsluttet

Dette innholdet er mer enn 2 år gammelt.

Statens naturoppsyn har satt sluttstrek for ekstraordinært uttak av ulv i revirene Bograngen og Rømskog.

I alt ni ulver ble felt i løpet av det ekstraordinære uttaket som startet 16. februar. Statens naturoppsyn (SNO) fikk 15. februar i oppdrag av Klima- og miljødepartementet å felle ulvene i de to grenserevirene med frist for å gjennomføre uttaket innen utgangen av 1. mars.

- Statens naturoppsyn har gjennomført oppdraget på en svært god måte, og balansert ut et krevende forvaltningsoppdrag, i samarbeid med lokale jegere. Vi er fornøyde med at det ikke har trukket lenger ut i tid enn nødvendig. Vi vil takke både Statens naturoppsyn og lokale jegere for den innsatsen de har lagt ned, sier statssekretær Christian Anton Smedshaug (Sp) i Klima- og miljødepartementet.

Grenserevir

Statens naturoppsyn anser nå at samtlige fem dyr, som har blitt sporet i fellingsområdet for Bograngenreviret siden 15. februar, er felt. Innenfor fellingsområdet for Rømskogreviret er fire ulv felt. Her er det Statens naturoppsyns vurdering at lederdyrene i reviret, samt to valper, er felt. Oppdraget avsluttes derfor nå.

Både Bograngen og Rømskog var grenserevir. Det vil si at revirene hadde en utstrekning på begge sider av riksgrensen mellom Norge og Sverige. Oppdraget til Statens naturoppsyn gikk ut på å felle ulvene i de norske delene av revirene.

Ekstraordinært oppdrag

Statens naturoppsyn fikk oppdraget om ekstraordinært uttak av de gjenværende ulvene på norsk side i de to grenserevirene da det ikke var mulig å få gjennomført felling her innenfor den ordinære fellingsperioden, som utløp 15. februar.

Dette skyldes at lisensfellingen innenfor ulvesonen i vinter først kom i gang 12. februar, etter at lisensfellingen ble stanset gjennom midlertidig forføyning av Oslo Tingrett like før nyttår og i kjennelse av 29. januar. Lagmannsretten overprøvde denne kjennelsen 11. februar. Det betydde at lisensfellingsperioden gikk fra 46 til fire dager.

Bakgrunn

Klima- og miljødepartementet vedtok 22. desember 2021 å felle 25 ulver i de helnorske revirene Hornmoen og Slettås og i de norske delene av grenserevirene Bograngen og Rømskog. Fellingskvoten ble vedtatt etter klagebehandling av rovviltnemndenes vedtak om lisensfelling av ulv i ulvesonen for vinteren 2022. Statsforvalteren hadde på bakgrunn av nye registreringer utvidet kvoten til 28 ulver.

Til sammen 11 ulv ble felt i løpet av den ordinære lisensfellingen innenfor ulvesonen. En av disse var i Bograngen-reviret. I tillegg ble det felt en valp i Rømskog-reviret på svensk side.