Endrer overgangsreglene for uførepensjon fra offentlig uførepensjonsordning

Dette innholdet er mer enn 3 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Arbeids- og sosialdepartementet retter opp utilsiktede effekter av uførereformen, og justerer overgangsreglene for uførepensjon fra lovfestede offentlige tjenestepensjonsordninger. Endringene gjelder for to grupper uføre som ble overført fra gammelt regelverk 1. januar 2015.

Endringene trer i kraft 1. juli 2017, men blir gitt med virkning fra 1. januar 2015. Det innebærer at personer som får høyere uførepensjon med de nye reglene, får etterbetalt for lite utbetalt pensjon. 

Justeringene i overgangsreglene får betydning for to grupper uføre med offentlig tjenestepensjon som ble overført til nytt regelverk. Endringene innebærer at enkelte uføre med offentlig tjenestepensjon som mottok uførepensjon før 2015 vil få økt tjenestepensjon. 

Den første gruppen er gradert uføre som etter 2014 har fått økt uføregraden, men der det for en kort periode, i kombinasjon med en gradert uføretrygd, innvilges arbeidsavklaringspenger fra folketrygden i påvente av behandling av søknad om økt uføregrad. I slike tilfeller skal uførepensjonen fortsatt bli beregnet etter overgangsreglene. 

Den andre gruppen uføre er personer som var uføre før uførereformen, men med en lavere uføregrad enn 50 prosent, og som etter 2014 har blitt mer uføre og fått innvilget arbeids­avklarings­penger eller uføretrygd fra folketrygden. I slike tilfeller skal det kunne gis et tillegg til uførepensjonen fra tjenestepensjonsordningen, som sikrer at samlet ytelse blir 66 prosent av pensjons­grunnlaget.