Endringer i helseforvaltningen fra 1. januar

Dette innholdet er mer enn 5 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Første januar endres organiseringen av den sentrale helseforvaltningen. Flere etater slås sammen, og antall etater reduseres fra 15 til 11.

– Omorganiseringen er en del av regjeringens innsats for å forenkle, forbedre og effektivisere den sentrale forvaltningen. Vi vil bruke samfunnets ressurser mer effektivt slik at befolkningen får et bedre helsetilbud, og vi er bedre rustet til å møte fremtiden utfordringer i helse- og omsorgssektoren, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie.

Den nye organiseringen rendyrker Helsedirektoratets rolle som fag- og myndighetsorgan og Folkehelseinstituttet sin rolle som kunnskapsleverandør. Helsedirektoratet får også et mer helhetlig ansvar for nasjonal beredskap.

Folkehelseinstituttet får et utvidet samfunnsoppdrag som omfatter kunnskapsproduksjon for hele helsetjenesten, ikke bare innen folkehelse som er hovedområdet til instituttet i dag.

Statens strålevern innlemmes som en etat i Helsedirektoratet. Strålevernet beholder dagens forvaltnings- og tilsynsoppgaver og departementet skal fortsatt være klageinstans for Strålevernets vedtak etter strålevernloven og atomenergiloven. 

Det opprettes to nye etater, Nasjonalt klageorgan for helsetjenesten og Direktoratet for e-helse.

Regjeringen ønsker å samle klagebehandlingen i helsesektoren i et større fagmiljø. Sekretariatene for flere nemnder slås sammen og blir til Nasjonalt klageorgan for helsetjenesten. Klageorganet skal lokaliseres i Bergen, men vil i en overgangsperiode på tre år ha kontorer både i Bergen og Oslo. Oppbygging av kontoret i Bergen starter i løpet av 2016.

Direktoratet for e-helse etableres med utgangspunkt i dagens e-helsedivisjon i Helsedirektoratet og forblir lokalisert i Oslo. Direktoratet skal bidra til å styrke den nasjonale styringen og gi økt gjennomføringskraft i digitaliseringen av helse- og omsorgssektoren. Direktoratet for e-helse skal ha ansvar for styring, utvikling og gjennomføring av nasjonale IKT-prosjekter.