Enighet i FN om historisk satsing for bærekraftig utvikling

FNs medlemsland ble i dag enige om nye, felles mål for bærekraftig utvikling for de neste 15 årene. Bærekraftmålene skal erstatte FNs tusenårsmål fra årsskiftet, og kombinerer kampen mot fattigdom med fornyet innsats for å ta vare på miljøet. - Enigheten i New York er startskuddet for en global satsing som savner sidestykke, sier utenriksminister Børge Brende.

- Klarer vi å nå disse målene kan vi bli den første generasjonen som utrydder ekstrem fattigdom samtidig som vi styrker det globale grønne skiftet. Dette er en av FNs mest omfattende satsinger noensinne. De skal gjelde for alle land - og i alle land, forteller Brende, som mener Norge har fått godt gjennomslag for våre prioriteringer i utformingen av målene.

Enigheten kom to dager på overtid og setter punktum for en omfattende prosess som har gått over mer enn to år. De nye bærekraftsmålene skal vedtas på et toppmøte i New York i september.

Målene skal overta etter tusenårsmålene, som har bidratt til en kraftig satsing særlig for helse og utdanning de siste femten åra. Denne satsingen skal videreføres, samtidig som man skal gjøre mer for å sikre tilgang til vann og energi, skape arbeidsplasser og sikre bærekraftig forvaltning av verdens hav. Landene forplikter seg også til å respektere menneskerettighetene, styrke rettssikkerhet og likestilling og trappe opp kampen mot korrupsjon. 

- Norge har vært opptatt av at målene skal bygge på internasjonale menneskerettighetsforpliktelser. - Vi når ikke målet om å utrydde fattigdom hvis vi ikke samtidig fremmer og beskytter menneskerettighetene, sier Brende. - Men vi når det heller ikke hvis vi ikke klarer å begrense klimaendringene. Derfor må disse tingene henge sammen.

Sammen med målene er man også blitt enig om en ambisiøs plan for hvordan de skal settes ut i livet. Det skal skje gjennom et bredt globalt samarbeid og i partnerskap mellom FN, myndigheter, næringsliv og sivilsamfunn. Men den viktigste jobben må gjøres av og i det enkelte land. Også i Norge. – For Norge vil oppfølgingen av de nye bærekraftsmålene ha betydning langt utover utviklingspolitikken, sier utenriksministeren.  – Når vi nå har fått enighet om målene vil regjeringen for alvor begynne arbeidet med å planlegge den nasjonale oppfølgingen.

I tillegg til alle FNs medlemsland har også sivilsamfunn og privat sektor over hele verden deltatt aktivt i utformingen av målene og vil være sentrale for at målene blir gjennomført. 

Til toppen