Enighet om pasientrettigheter i EU

EU er enige om et nytt direktiv om pasientrettigheter ved grensekryssende helsetjenester. Direktivet har vært i prosess siden 2008, og regulerer pasienters rett til å velge helsehjelp i andre EU/EØS-land og refusjon fra egen medlemsstat. Råd for helse- og matrygghet Heidi Langaas rapporterer om direktivet.

Europaparlamentet, Rådet og Europakommisjonen kom 15. desember frem til et kompromiss som ryddet de siste uenighetene om direktivet av veien. Det belgiske formannskapet berømmes for å ha fått direktivet i havn. Teksten skal formelt klareres i COREPER, som er gruppen av representanter fra alle medlemslandenes EU-delegasjoner, 22.desember. 

Helsehjelp på og utenfor sykehus
For sykehusbehandling kreves det at hjemlandet har gitt forhåndsgodkjenning til den aktuelle behandlingen for at pasienten skal få refundert utgiftene. Hjemlandet kan avslå å gi forhåndsgodkjenning til sykehusbehandling utenlands dersom pasienten kan få hjelp med det aktuelle helseproblemet hjemme uten unødig ventetid. Unødig ventetid defineres etter hva som anses medisinsk forsvarlig, og ligger under nasjonalstatenes kompetanse.

Rådet, ved helseministrene i EU, har stått sterkt på at medlemsstatene må kunne planlegge og dimensjonere et sykehustilbud som dekker egne innbyggeres behov. Rådet mener det er en forutsetning at medlemslandene kan utøve en viss kontroll med pasientstrømmen på egne sykehus, og at man kan nekte pasienter rett til refusjon for sykehusbehandling hvis de kunne fått den hjemme uten unødig ventetid.

Direktivet sies å omfatte en uttømmende liste over hvilke kriterier som er lovlige å bruke for medlemsstatene dersom de avslår forhåndsgodkjenning av sykehusbehandling i utlandet. Andre kriterier på listen skal være at behandlingen er risikabel for pasienten grunnet dårlig dokumentert kvalitet og at behandlingen ikke kan oppvise dokumenterte resultater. Det sies at den teksten som er akseptert har en ny bestemmelse om at Kommisjonen skal kunne følge med på hvordan medlemslandene praktiserer spørsmålet om unødig ventetid når de nekter forhåndsgodkjenning.

For helsehjelp utenfor sykehus som omfattes av direktivet kreves det ikke forhåndsgodkjenning for å få refusjon. Spørsmålet om det er ventetid eller ikke i hjemlandet, er dermed ikke relevant for pasientens rett til refusjon ved behandling utenfor sykehus.

Sjeldne sykdommer
Det har også vært uenighet om retten til å velge helsehjelp utenlands for mennesker med sjeldne sykdommer. Europarlamentet foreslo at mennesker med sjeldne sykdommer kunne velge å reise utenlands for diagnostikk og behandling som ikke inngikk i helsetjenestetilbudet i eget land.  Forslaget var begrunnet med at mange medlemsland har utilstrekkelig tilbud til mennesker med sjeldne sykdommer, og at de dermed burde få velge behandling i de land der slik behandling finnes for å bli likestilt med andre pasienter i Europa. Forslaget ble ikke akseptert av Rådet og Kommisjonen, og er dermed ikke med i direktivet.  

Til toppen