Enklere å delta i EUs programmer for utdanning, kultur og ungdom

I starten av det nye skoleåret legger EU fram en rapport om forenkling av regelverket for programmene for utdanning, kultur og ungdom. EU innførte forenklede regler fra 2008 og kan nå rapportere om mange positive virkninger. Norge deltar i alle aktiviter under EUs store utdanningsprogram, Programmet for livslang læring. Ingveig Astad rapporterer.

Norske skoler, barnehager, universiteter og høyskoler, organisasjoner, elever, lærlinger, studenter og lærere med flere deltar sammen med partnere fra europeiske land i alle aktiviteter i EUs store utdanningsprogram, Programmet for livslang læring (LLP). Det overordnede LLP-programmet inkluderer blant annet de velkjente under-programmene Erasmus (for høyere utdanning), Leonardo da Vinci (for yrkesutdanning), Grundtvig (for voksnes læring) og Comenius (for barnehager, skoler og videregående skoler). Norge deltar også i EU Culture Programme og undomsprogrammet Youth in Action, samt i programmet Erasmus Mundus som støtter samarbeid mellom høyere utdanningsinstitusjoner i Europa og tilsvarende institusjoner ellers i verden. Programmene gir svært mange muligheter og støtter prosjektsamarbeid og utveksling på alle nivå. Les EUs introduksjon til programmene her – og informasjon fra det norske programkontoret her.

Prosjektpenger kan utbetales raskere

Nye forenklede regler som EU innførte for programmene fra 2008 har gjort at alle deltakerne får raskere svar på søknader og at innvilgede stipendier og prosjektpenger dermed kan utbetales raskere. Det viser seg at forenkling av prosedyrene også har ført til lettere administrasjon og prosjektstyring og generelt sett har hatt positiv innvirkning på kvaliteten i prosjektene og partnerskapene. Den viktigste forenklingen er at Europaparlamentet og programkomiteene ikke lenger skal ha full høringsrunde om utvelgelsen av prosjekter, men nå kun skal ha informasjon om Kommisjonens vurdering av søknader og forslag til vedtak.

 

Kuttet behandlingstiden med 37 dager

EU la i slutten av juli fram en rapport som har sett på virkningene av de nye reglene. I noen av programmene har EU kuttet sin saksbehandlingstid med så mye som tre måneder. I gjennomføringen av Programmet for livslang læring (LLP) – i alle programaktiviteter sett under ett - er EUs saksbehandlingstid gjennomsnittlig blitt hele 37 dager raskere i 2009 sammenlignet med året før. EUs rapport inneholder tabell med angivelse av hvor mye tid som er spart i saksbehandlingen i alle programmene. Les rapporten her.  Mange av de som deltar i programmene har gitt positive tilbakemeldinger til Kommisjonen og Kommisjonen har på sin side forpliktet seg til å arbeide videre med forenkling av programmene. 

 

 

Til toppen