Etablering av konsernmodell for administrative tjenester i helseforvaltningen

Dette innholdet er mer enn 5 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Helsedirektoratet har på oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet gjennomført utredningen "Konsernmodell for administrative tjenester – Vurdering av konsernmodell i sentral helseforvaltning". Utgangspunktet for utredningen er en målsetting om å effektivisere og redusere ressursbruken på administrative arbeidsoppgaver.

Utredningen fra Helsedirektoratet ble oversendt 1. november 2015 og har vært til vurdering i Helse- og omsorgsdepartementet.

Regjeringen har nå besluttet at det skal etableres en konsernmodell som omfatter alle etatene i den sentrale helseforvaltningen. Hovedmålet er effektivisering, men også å tilrettelegge for større og mer robuste kompetansemiljøer og kvalitets- og kompetanseheving i administrative tjenesteledd. Vedtaket innebærer etablering av en tredelt konsernmodell:

  • Etablering av tjenestesenter i Norsk Helsenett SF
    Det tas sikte på å etablere et sentralt tjenestesenter for administrative tjenester i helse- og omsorgsforvaltningen som en del av Norsk Helsenett. Tjenestesenteret får ansvar for sentrale funksjoner når det gjelder anskaffelser, IKT og informasjonsforvaltning/arkiv. Etablering av nytt tjenestesenter foretas med Oslo-området som geografisk utgangspunkt. På sikt skal det vurderes om deler av tjenestene skal leveres fra Trondheim, Tromsø og Svalbard.
  • Etablering av sentrale HR-funksjoner i Helsedirektoratet
    Det skal utredes etablering av utvalgte HR-funksjoner for den sentrale helseforvaltningen i Helsedirektoratet. Aktuelle tjenester kan være arbeidsrettslig rådgivning, rekruttering og kompetanseutvikling.
  • Overføring av funksjoner for lønn, regnskap, reiseadministrasjon til Direktoratet for økonomistyring (DFØ)
    Det planlegges for at alle etater fra 1. januar 2017 skal ta i bruk DFØs fullservicemodell for lønn, regnskap og reiseadministrasjon. Det er en forutsetning for oppdraget at endelige avtaler med DFØ om overføring av oppgaver samlet sett innebærer en innsparing for helseforvaltningen, og at den ivaretar etatenes særlige behov for tilleggstjenester.

Omstillingen skal foregå etter gjeldende regelverk.