EU styrker grenseovervåkningssamarbeidet

Dette innholdet er mer enn 10 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

For å bedre koordineringen av grenseovervåkningen har Europakommisjonen fremmet et forslag om et samarbeid kalt EUROSUR. Justisråd Joakim Tranvåg Øren rapporterer.

Kommisjonen la 12. desember frem lovforslag om å etablere grenseovervåkningssamarbeidet EUROSUR (European Border Surveillance System). Forslaget har som formål å bedre koordineringen innad og mellom medlemsstatene og for å forhindre og bekjempe alvorlig kriminalitet som narkotikasmugling og menneskehandel, samt redusere antallet migranter som hvert år omkommer til sjøs. Forslaget er en videreutvikling av Schengen-regelverket (Schengen Acquis).

Kostnadene for EUROSUR er estimert til 338 millioner euro for perioden 2011-2020. Kommisjonen forventer imidlertid at kostnadene nesten fullt ut vil bli dekket under de nåværende og fremtidige flerårige finansielle rammeverkene.

Nasjonale koordineringssentre
I henhold til forslaget vil myndighetene i medlemsstatene ansvarlig for grenseovervåkning (grensevakter, kystvakt, politi, toll og marine) få anledning til å utveksle operasjonell informasjon og samarbeide med hverandre, samt med grensekontrollbyrået Frontex og nabostater.

For dette formål skal hver medlemsstat som har Schengen land- eller sjøyttergrense (herunder Norge) opprette et nasjonalt koordineringssenter for grenseovervåkning som vil utveksle informasjon med andre nasjonale koordineringssentre og Frontex gjennom sikre kommunikasjonsnettverk. Informasjonen vil bli utvekslet i form av såkalte situasjonsbilder, altså grafiske brukersnitt som presenterer data, informasjon og etterretning.

EUROSUR vil i henhold til forslaget gjelde fra 1. oktober 2013. For medlemsstater lokalisert ved EUs sørlige sjøyttergrenser og øslige landyttergrenser skal artikkel 5.1 om nasjonalt kontaktpunkt gjelder fra 1. oktober 2013. I et memo utgitt i forbindelse med forslaget, er det spesifikt nevnt at forslaget også vil gjelde for de to Schengen-assosierte landene Island og Norge fra 1. oktober 2013.

Kun operasjonell informasjon utveksles
Vedrørende hvilken type informasjon som kan utveksles er dette begrenset til operasjonell informasjon, slik som sted for hendelser og patruljer, og analyser som for eksempel etterretningsrapporter. Som hovedregel skal ikke personopplysninger utveksles. Dersom dette likevel skjer i ekstraordinære tilfeller, vil EUs regelverk for personvern gjelde fullt ut.

For å forbedre muligheten til å oppdage små fartøyer vil Frontex i tillegg også opprette en service for felles anvendelse av overvåkningsverktøyer, blant annet ved å kombinere satellittbilder og informasjon fra rapporteringssystemer for skip. Dette skal øke muligheten for å identifisere og spore de ruter som kriminelle nettverk bruker til smugling av mennesker og narkotika.