EU vil ha samarbeid for bedre barnehage- og førskoletilbud

Det oppfordres til et tettere samarbeid i EU om kvalitetsutvikling av førskole og barnehage, i Europakommisjonens handlingsplan for bedre førskole- og barnehagetilbud. Hovedbudskapet er at investeringer i førskole og barnehage lønner seg på alle måter. Utdanningsråd Ingveig Koht Astad rapporterer.

Europakommisjonen publiserte 17. februar meldingen: Early Childhood Education and Care: Providing all our children with the best start for the world of tomorrow. For første gang foreslås et tettere EU-samarbeid om kvalitetsutvikling av førskole og barnehage. Medlemslandene ser at det kan dras nytte av et mer systematisk EU-samarbeid og erfaringsutveksling på området - og at tidlig innsats for barn før de begynner på skolen vil bidra til at landene også når andre mål, for eksempel det viktige målet om å redusere skolefrafall.

• Kommisjonen har siden 2002 oppfordret til at landene øker antallet plasser og at flere får tilgang til førskole og barnehage. Økning i tilbudet har tidligere også vært framhevet i et likestillingsperspektiv. Nå legges det i tillegg sterk og tydelig vekt på kvalitetsutvikling og kvalitetssikring av førskole- og barnehagetilbudet. Utdanning og opplæring av personale framheves som svært viktig. Meldingen foreslår aksjonsplan og hovedtema for et tettere EU-samarbeid på dette området. 
 
• Kommisjonens forslag om førskoleundervisning og barnehage er knyttet opp til målene i Europa 2020, EUs overordnede strategi for vekst og sysselsetting de neste ti årene, og til denne strategiens såkalte flaggskipinitiativ, særlig tre av disse; ”Youth on the Move”, ”Agenda for new Skills and Jobs” og ”European Platform against Poverty”.

• EU har satt som mål at innen 2020 skal 95 prosent av alle barn mellom fire år og skolepliktig alder delta i førskoleundervisning eller barnehage. Ifølge tall fra 2008 er Frankrike, Nederland og Belgia de tre beste landene, kvantitativt sett. Lavest ligger Polen, Hellas og Finland. Nåværende gjennomsnitt i EU er 92,3 prosent, men mange land er langt fra dette nivået og Kommisjonen påpeker dessuten at disse tallene heller ikke nødvendigvis gjenspeiler kvaliteten av tilbudet.

• Gode tilbud til alle barn før de begynner på skolen vil også bidra til at landene når andre uttalte mål innen 2020. Ett hovedmål er å redusere andelen av unge som faller fra i utdanningssystemene, fra nåværende andel på 14,4 prosent til under 10 prosent. Et annet hovedmål for EU er å løfte minst 20 millioner europeere ut av risiko for fattigdom og sosial eksklusjon. En av åtte europeiske familier inkluderer et barn under seks år. En femtedel, 19 millioner, risikerer fattigdom. Kommisjonen viser til at et godt førskole- og barnehagetilbud til alle barn legger grunnlaget for utdannelse, livslang læring, sosial integrasjon, personlig utvikling og muligheter på arbeidsmarkedet senere. Gode førskoler og barnehager gir barn bedre sjanser i livet. Tidlig innsats er billigere og mer effektivt enn tiltak på et seinere tidspunkt i form av for eksempel spesialundervisning, velferds-, helse- og sosialordninger.

• Aksjonsplanen foreslår en rekke hovedtema for EU-samarbeid på dette området, blant annet; førskole og barnehage som virkemidler for sosial integrasjon og reduksjon av skolefrafall, forskning på gode finansieringsmodeller, utvikling av pedagogisk innhold med den rette balansen av ”harde og myke ferdigheter”, fremme profesjonalisering av førskole- og barnehagepersonale og utvikling av gode styringsmodeller, kvalitetssikringssystemer og standarder for å overvåke og følge opp framgang.

• Kommisjonen vil legge til rette for et tettere og mer systematisk samarbeid mellom EU-landene for å identifisere og analysere felles utfordringer, utveksle informasjon, erfaringer og god praksis og fremme overføring av gode modeller. Investeringer i førskole- og barnehagetilbud bør prioriteres gjennom EUs sosial- og regionalfond. Støtte skal også gis til innovative prosjekter og nettverk gjennom EUs utdannings- og forskningsprogrammer, som Norge deltar i.

• Det ungarske formannskapet i EU arrangerte 21.-22. februar en større konferanse om førskole og barnehage;“Excellence and Equity in Early Childhood Education and Care”. Norge deltok og bidro også med innleder. 

• EUs utdanningsministre skal diskutere Kommisjonens plan og forslag på rådsmøtet i Brussel, 19.-20. mai 2011.

 

Til toppen