Europaparlamentet diskuterte passasjerrettigheter

Europaparlamentets (EP) transport- og turismekomite (TRAN) holdt møte 9-10. november 2009. Sentrale saker var bl.a. passasjerrettigheter (fly), handlingsplan for bytransport, intelligente transportsystemer, og lufthavnsikkerhet.

 1. Flypassasjerrettigheter

Kommisjonen (KOM) v/Anne Houtman kunne berette at KOM har hatt en rekke bilaterale møter med de nasjonale luftfartsmyndighetene i forbindelse med en stor offentlig undersøkelse KOM skal sette i gang om eksisterende lovverk på passasjerrettigheter, med tanke på en meddelelse og en mulig revisjon i 2010. Hun sa at i luftfarten i EU er det per i dag 4,6 mill. årlige tilfeller av forsinket innsjekket bagasje, og rundt 50.000 klager. Mange MEPer, anført av  Said El Khadraoui (belgisk S&D), var misfornøyde med Houtmans innlegg og krevde mer detaljerte og ikke minst sektorinndelte tall for type klager. Eva Lichtenberger (østerriksk Grønn) påpekte at hun selv hadde fått bagasjen forsinket hele 17 ganger i forrige EP-periode, og at den byråkratiske prosessen for å få erstatning er så tidkrevende at de fleste velger dette bort. Andre MEPer, blant dem komiteformann Brian Simpson (britisk S&D) påpekte at rettighetene for funksjonshemmede ikke er tydelige nok i forordning 261/2004 og at denne bør overhales – formannen fikk bred støtte i TRAN for ønsket om gjennomgang av forordningen.

 

KOM sa seg enig i at man behøver en gjennomgang av informasjonen, og påpekte at dette er bakgrunnen for ”den enorme” undersøkelsen man nå iverksetter. Hun presiserte fordelingen av klagesaker: 34,6 % kanselleringer; 32,5 % forsinkelser; 9,3 % nektet ombordstigning; 5,4 % tapt bagasje; 1,8 % skadet bagasje; 1,3 % forsinket bagasje. Hun advarte avslutningsvis komiteen om at en ny runde forhandlinger med Rådet nå ikke nødvendigvis vil føre til en forbedring av dagens rettigheter.

 

 1. Handlingsplanen for bytransport

KOM v/Anne Houtman sa at KOMs handlingsplan av 30. september tok med mange av elementene fra EPs egeninitierte handlingsplan og dessuten forslag som kom frem under høringen om grønnboka fra 2007. Tiltakene i planen skal iverksettes i de kommende fire år, men to studier er allerede satt i gang, ett handler om grønne bysoner med begrenset tilgang for kjøretøy. Det andre handler om interoperabilitet for billettsystemer i byene.

En representant fra EUs regionkomite (CoR) sa at EUs regioner ønsker et nært samarbeid med KOM og TRAN på denne saken for å gi brede innspill fra EUs regioner på et tema der dette er naturlig. Mathieu Grosch (belgisk EPP) sa at subsidiaritetsprinsippet er viktig, men ikke får bli en unnskyldning for å intet gjøre. Dessverre er det ofte slik at der KOM ikke legger frem lovforslag blir ofte det EU gjør til fin litteratur, og lite mer. Hvis det skal dreie seg om tiltak, må det være svært konkrete. Han fikk støtte for dette, og Said El Khadraoui (belgisk S&D) sa at særlig systemene for informasjonsutveksling (best practice), eksempelvis på tiltak for syklister må følges opp nøye og gjøres attraktive. Han etterlyste et tett samarbeid mellom KOMs generaldirektorat (DGer) – Houtman påpekte at dette er et godt poeng og at dette har vært tilfelle i arbeidet med planen. Hun sa videre at hun stiller seg til disposisjon for spørsmål om detaljer under hver enkelt ”handling” i planen, som ikke fremgår av selve teksten.

 

 1. Komiteformann Brian Simpsons orientering om aktuelle saker:

-         Orientering fra ny transportkommissær var planlagt før årsskiftet . En slik orientering er imidlertid nå utsatt til januar 2010.

-         Væskeforbud på fly: KOM har foreslått en gradvis oppheving av væskeforbudet fra 2010. Beslutning om opphevelse vil fattes iht komitologiprosedyren, og TRAN har derfor ikke muligheter til å utarbeide egne rapporter om dette.

-         Skyggesaksordførere for forslag til forordning om et konkurransedyktig jernbanenett for frakt er misfornøyde med samarbeidet med saksordfører Marian-Jean Marinescu (rumensk EPP)

-         Said El Khadraoui (belgisk S&D) inviterer KOM til debatt om transport og klima i forkant av klimakonferansen København

-     EUs felles forskningssenter skal presentere studien på forslag til revisjon av Eurovignette-direktivet (Eurovignette III) som Rådet bestilte. Denne presentasjonen vil trolig finne sted på neste TRAN-møte.

 

 1. COTIF

TRAN stemte enstemmig for at EU bør underskrive COTIF. Rapporten vil bli behandlet i EP plenum i november. Saken vil trolig også komme opp på TTE-rådsmøtet i desember.

 

 1. Intelligente transportsystemer (ITS)

Saksordfører Anne Jensen (dansk ALDE) sa at hun sammen med skyggesaksordførerne og Det svenske formannskapet punktvis har gjennomgått alle EPs 58 endringsforslag og at Rådet gjennom denne arbeidsformen har latt seg overbevise om mange av de. Jensen og Formannskapet ønsker seg en såkalt ”tidlig andre lesning”, dvs. at man kommer til et kompromissforslag i trilog som aksepteres av både Råd og EP uten videre endringer, og neste møte med Rådet vil bli i Strasbourg 24. november. Jensen (som ikke lenger sitter i TRAN) vil komme tilbake med rapport i tidlig desember. Jensen oppfordrer TRAN allerede nå til å gripe sjansen og få en tidlig andre lesning. I trilog har man blitt enig om å fokusere på fire hovedområder:

-         EU-vid realtime trafikk-/reiseinfo, gratis tilgjengelig

-         e-call

-         Sikre parkeringsplasser for lastebiler

-         Reserveringssystemer

Hva gjelder interoperabilitet og backward compatibility er man enige, men man forhandler fortsatt rundt følgende:

-         Forpliktende utrulling – enkelte medlemsland frykter kostnadene

-         Ansvarsspørsmål

-         Datasikkerhet – EP vil ha det inn i teksten, Råd+KOM uenige

-         Myke trafikanter – Rådet kaller dette ”vulnerable road users” – EP krever spesifisering

 

Komiteen, særlig anført av Dieter-Lebrecht Koch (tysk EPP) er uenig med Jensen og mener man heller bør ta tiden til hjelp enn å få et svakt rammeverksdirektiv. Også S&D-gruppa krever at datasikkerhet, ansvar og forpliktende utrulling må inn og får støtte av de Grønne.

Kommisjonen (KOM) sa at Rådet ser en stor utfordring pga. kostnader: For ny infrastruktur utgjør ITS-investeringer 2-8 % av totalkostnaden. Likevel er fordelene på sikt er svært tydelige. Videre påpekte KOM at man bør være forsiktig med å legge inn datasikkerhetsregler i direktivet – det eksisterer generelt lovverk, og hvis man legger inn spesifikke regler her, så vil ikke den generelle utviklingen følges i denne sektoren med mindre man også åpner revisjon av direktivet der dette er spesifisert. Hovedproblemet ligger i forpliktet utrulling. For KOM gir det ingen mening å lage felles regelverk dersom ikke medlemslandene må innføre dette felles.

 

 1. Meningsutveksling ang. luftfartssikkerhetsavgifter

TRAN diskuterte KOMs forslag 11. mai 2009 om nytt direktiv vedr. securityavgifter. Saksordfører Jörg Leichtfried (østerriksk S&D) påpekte balansen mellom enten å øke avgiftene for en allerede presset bransje eller å la skattebetalerne betale. Forbruker-rettigheter og direktivets omfang ble diskutert. Leichtfried la frem sitt utkast til rapport for komiteen. EPP-gruppa avviser dilemmaet nevnt av Leichtfried. Staten finansierer security overfor andre transportformer. Dette prinsippet burde således også gjelde luftfarten. Rådet vil imidlertid trolig ikke akseptere full statlig finansiering for ekstra securitytiltak utover de krav som følger av forordning 300/2008, så det går mot et forslag om fordeling av kostnadene mellom selskapene, passasjerene og staten.

 

 1. Meningsutveksling ang. notat om finanskrisens konsekvenser for luftfartssektoren

Notatet, som ble fremlagt for TRAN før møtet, viser at gjennomsnittlig trafikk i 2009 har gått ned hhv. 7 % for passasjertransport og 20 % for frakttransport i luftfarten. I notatet vises det til at konsekvensene kan bli ytterligere fusjoner og konsolidering, konkurs og arbeidsløshet. Videre en økt risiko for misbruk av markedsstilling i sektoren pga. mindre konkurranse. MEPene var fornøyde med notatet, særlig hva gjelder fokuset som settes på de tre store alliansene innen EU og risikoen for monopolisering.

 

Se også TRANs eget nyhetsbrev fra møtet.

Europaparlamentets (EP) transport- og turismekomite (TRAN) holdt møte 9-10. november 2009. Sentrale saker var bl.a. passasjerrettigheter (fly), handlingsplan for bytransport, intelligente transportsystemer, og lufthavnsikkerhet.

 1. Flypassasjerrettigheter

Kommisjonen (KOM) v/Anne Houtman kunne berette at KOM har hatt en rekke bilaterale møter med de nasjonale luftfartsmyndighetene i forbindelse med en stor offentlig undersøkelse KOM skal sette i gang om eksisterende lovverk på passasjerrettigheter, med tanke på en meddelelse og en mulig revisjon i 2010. Hun sa at i luftfarten i EU er det per i dag 4,6 mill. årlige tilfeller av forsinket innsjekket bagasje, og rundt 50.000 klager. Mange MEPer, anført av  Said El Khadraoui (belgisk S&D), var misfornøyde med Houtmans innlegg og krevde mer detaljerte og ikke minst sektorinndelte tall for type klager. Eva Lichtenberger (østerriksk Grønn) påpekte at hun selv hadde fått bagasjen forsinket hele 17 ganger i forrige EP-periode, og at den byråkratiske prosessen for å få erstatning er så tidkrevende at de fleste velger dette bort. Andre MEPer, blant dem komiteformann Brian Simpson (britisk S&D) påpekte at rettighetene for funksjonshemmede ikke er tydelige nok i forordning 261/2004 og at denne bør overhales – formannen fikk bred støtte i TRAN for ønsket om gjennomgang av forordningen.

 

KOM sa seg enig i at man behøver en gjennomgang av informasjonen, og påpekte at dette er bakgrunnen for ”den enorme” undersøkelsen man nå iverksetter. Hun presiserte fordelingen av klagesaker: 34,6 % kanselleringer; 32,5 % forsinkelser; 9,3 % nektet ombordstigning; 5,4 % tapt bagasje; 1,8 % skadet bagasje; 1,3 % forsinket bagasje. Hun advarte avslutningsvis komiteen om at en ny runde forhandlinger med Rådet nå ikke nødvendigvis vil føre til en forbedring av dagens rettigheter.

 

 1. Handlingsplanen for bytransport

KOM v/Anne Houtman sa at KOMs handlingsplan av 30. september tok med mange av elementene fra EPs egeninitierte handlingsplan og dessuten forslag som kom frem under høringen om grønnboka fra 2007. Tiltakene i planen skal iverksettes i de kommende fire år, men to studier er allerede satt i gang, ett handler om grønne bysoner med begrenset tilgang for kjøretøy. Det andre handler om interoperabilitet for billettsystemer i byene.

En representant fra EUs regionkomite (CoR) sa at EUs regioner ønsker et nært samarbeid med KOM og TRAN på denne saken for å gi brede innspill fra EUs regioner på et tema der dette er naturlig. Mathieu Grosch (belgisk EPP) sa at subsidiaritetsprinsippet er viktig, men ikke får bli en unnskyldning for å intet gjøre. Dessverre er det ofte slik at der KOM ikke legger frem lovforslag blir ofte det EU gjør til fin litteratur, og lite mer. Hvis det skal dreie seg om tiltak, må det være svært konkrete. Han fikk støtte for dette, og Said El Khadraoui (belgisk S&D) sa at særlig systemene for informasjonsutveksling (best practice), eksempelvis på tiltak for syklister må følges opp nøye og gjøres attraktive. Han etterlyste et tett samarbeid mellom KOMs generaldirektorat (DGer) – Houtman påpekte at dette er et godt poeng og at dette har vært tilfelle i arbeidet med planen. Hun sa videre at hun stiller seg til disposisjon for spørsmål om detaljer under hver enkelt ”handling” i planen, som ikke fremgår av selve teksten.

 

 1. Komiteformann Brian Simpsons orientering om aktuelle saker:

-         Orientering fra ny transportkommissær var planlagt før årsskiftet . En slik orientering er imidlertid nå utsatt til januar 2010.

-         Væskeforbud på fly: KOM har foreslått en gradvis oppheving av væskeforbudet fra 2010. Beslutning om opphevelse vil fattes iht komitologiprosedyren, og TRAN har derfor ikke muligheter til å utarbeide egne rapporter om dette.

-         Skyggesaksordførere for forslag til forordning om et konkurransedyktig jernbanenett for frakt er misfornøyde med samarbeidet med saksordfører Marian-Jean Marinescu (rumensk EPP)

-         Said El Khadraoui (belgisk S&D) inviterer KOM til debatt om transport og klima i forkant av klimakonferansen København

-     EUs felles forskningssenter skal presentere studien på forslag til revisjon av Eurovignette-direktivet (Eurovignette III) som Rådet bestilte. Denne presentasjonen vil trolig finne sted på neste TRAN-møte.

 

 1. COTIF

TRAN stemte enstemmig for at EU bør underskrive COTIF. Rapporten vil bli behandlet i EP plenum i november. Saken vil trolig også komme opp på TTE-rådsmøtet i desember.

 

 1. Intelligente transportsystemer (ITS)

Saksordfører Anne Jensen (dansk ALDE) sa at hun sammen med skyggesaksordførerne og Det svenske formannskapet punktvis har gjennomgått alle EPs 58 endringsforslag og at Rådet gjennom denne arbeidsformen har latt seg overbevise om mange av de. Jensen og Formannskapet ønsker seg en såkalt ”tidlig andre lesning”, dvs. at man kommer til et kompromissforslag i trilog som aksepteres av både Råd og EP uten videre endringer, og neste møte med Rådet vil bli i Strasbourg 24. november. Jensen (som ikke lenger sitter i TRAN) vil komme tilbake med rapport i tidlig desember. Jensen oppfordrer TRAN allerede nå til å gripe sjansen og få en tidlig andre lesning. I trilog har man blitt enig om å fokusere på fire hovedområder:

-         EU-vid realtime trafikk-/reiseinfo, gratis tilgjengelig

-         e-call

-         Sikre parkeringsplasser for lastebiler

-         Reserveringssystemer

Hva gjelder interoperabilitet og backward compatibility er man enige, men man forhandler fortsatt rundt følgende:

-         Forpliktende utrulling – enkelte medlemsland frykter kostnadene

-         Ansvarsspørsmål

-         Datasikkerhet – EP vil ha det inn i teksten, Råd+KOM uenige

-         Myke trafikanter – Rådet kaller dette ”vulnerable road users” – EP krever spesifisering

 

Komiteen, særlig anført av Dieter-Lebrecht Koch (tysk EPP) er uenig med Jensen og mener man heller bør ta tiden til hjelp enn å få et svakt rammeverksdirektiv. Også S&D-gruppa krever at datasikkerhet, ansvar og forpliktende utrulling må inn og får støtte av de Grønne.

Kommisjonen (KOM) sa at Rådet ser en stor utfordring pga. kostnader: For ny infrastruktur utgjør ITS-investeringer 2-8 % av totalkostnaden. Likevel er fordelene på sikt er svært tydelige. Videre påpekte KOM at man bør være forsiktig med å legge inn datasikkerhetsregler i direktivet – det eksisterer generelt lovverk, og hvis man legger inn spesifikke regler her, så vil ikke den generelle utviklingen følges i denne sektoren med mindre man også åpner revisjon av direktivet der dette er spesifisert. Hovedproblemet ligger i forpliktet utrulling. For KOM gir det ingen mening å lage felles regelverk dersom ikke medlemslandene må innføre dette felles.

 

 1. Meningsutveksling ang. luftfartssikkerhetsavgifter

TRAN diskuterte KOMs forslag 11. mai 2009 om nytt direktiv vedr. securityavgifter. Saksordfører Jörg Leichtfried (østerriksk S&D) påpekte balansen mellom enten å øke avgiftene for en allerede presset bransje eller å la skattebetalerne betale. Forbruker-rettigheter og direktivets omfang ble diskutert. Leichtfried la frem sitt utkast til rapport for komiteen. EPP-gruppa avviser dilemmaet nevnt av Leichtfried. Staten finansierer security overfor andre transportformer. Dette prinsippet burde således også gjelde luftfarten. Rådet vil imidlertid trolig ikke akseptere full statlig finansiering for ekstra securitytiltak utover de krav som følger av forordning 300/2008, så det går mot et forslag om fordeling av kostnadene mellom selskapene, passasjerene og staten.

 

 1. Meningsutveksling ang. notat om finanskrisens konsekvenser for luftfartssektoren

Notatet, som ble fremlagt for TRAN før møtet, viser at gjennomsnittlig trafikk i 2009 har gått ned hhv. 7 % for passasjertransport og 20 % for frakttransport i luftfarten. I notatet vises det til at konsekvensene kan bli ytterligere fusjoner og konsolidering, konkurs og arbeidsløshet. Videre en økt risiko for misbruk av markedsstilling i sektoren pga. mindre konkurranse. MEPene var fornøyde med notatet, særlig hva gjelder fokuset som settes på de tre store alliansene innen EU og risikoen for monopolisering.

 

Se også TRANs eget nyhetsbrev fra møtet.

Til toppen