EUs seneste regelverk om økonomisk og budsjettmessig styring

Rapport fra finansråd Lars-Erik Østby, EU-delegasjonen

Etter hvert som den økonomiske krisen har utviklet seg i Europa, har EU utarbeidet regelverk i flere runder for å styrke etterlevelsen av EU-målsettinger. Dette skal skje gjennom å forsterke budsjettdisiplinen, øke koordinering, etablere korrigerende mekanismer og prosesser for å motvirke framtidige kriser. Finansråd Lars-Erik Østby rapporterer.

På bakgrunn av den løpende utviklingen av nytt regelverk kan det være vanskelig å se hva som er felles for de ulike regelverkene og hva som er unikt i hvert av dem. Det er heller ikke alltid lett å se om de kommer som rene påbygninger fra tidligere runder og hvordan de eventuelt skal eksistere og etterleves parallelt.

Særlig har dette ikke vært lett å få oversikt over når det gjelder de seneste regelverkene og avtalene. Det vil si ”Six-pack”-lovgivningen fra desember 2011 og TSCG (Traktaten om stabilitet, koordinering og styring )som ble undertegnet i begynnelsen av mars 2012, samt de ennå ikke iverksatte forslagene fra Europakommisjonen fra november 2011 om ytterligere økt overvåking. Dette siste settet av foreslått regelverk, også kalt ”two-pack”, diskuteres nå mellom Rådet, Europakommisjonen og Europaparlamentet. Det danske formannskapet har ambisjon om å få til en enighet i løpet av sin formannskapsperiode.

Europakommisjonen ved Generaldirektoratet for økonomiske og finasielle saker har nå publisert en oversikt hvor de i kortversjon prøver å forklare sammenhengen og forskjellene mellom disse tre regelverkene og hvordan de forankres formelt.

Noe av dette gjelder EU samlet, noe gjelder bare eurolandene. Det er til dels også forskjellige regler og prosedyrer alt etter hvordan den økonomiske situasjonen i landene er og om landene er inne i spesielle korrigerende prosesser eller er mottakere av krisepakker.

Til toppen