Evalueringen av mineralloven er klar

Dette innholdet er mer enn 2 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Utvalget som skal evaluere mineralloven har kommet med sin rapport, der har de foreslått omfattende endringer i mineralloven.

-Regjeringen vil legge til rette for gode rammebetingelser for mineralnæringen. Evalueringen er et viktig tiltak for å sikre dette, sier næringsminister Torbjørn Røe Isaksen (H).

Nærings- og fiskeridepartementet nedsatte i juni 2018 utvalget som skulle evaluere mineralloven. Loven trådte i kraft 1.1.2010 og regulerer leting, undersøkelser og utvinning av metaller og mineraler. I løpet av årene har vi sanket erfaringer med hvordan loven fungerer. På flere områder er det nødvendig å vurdere om loven med forskrifter kan forbedres. Dette bekreftes av evalueringen som nå er gjennomført.

-Vi må sørge for at loven er et godt redskap for en god og bærekraftig ressursforvaltning til beste for samfunnet, verdiskapingen og fremtidige arbeidsplasser. Utvalget peker på at det er behov for betydelige endringer i mineralloven og jeg vil vurdere nøye hvordan anbefalingene best kan følges opp, sier Røe Isaksen.

Aktuelle mineralsaker

Det er flere store aktuelle mineralsaker som den senere tiden har aktualisert mineralloven som rammebetingelse for mineralnæringen, f.eks. Engebø-saken i Sogn og Fjordane, Nussir og Sydvaranger i Finnmark og Elkems prosjekt ved Nasafjellet i Nordland. Sentrale spørsmål er blant annet god avklaring av andre interesser, særlig når det gjelder miljø og samiske interesser, samt hvordan man skal legge til rette for effektive prosesser med så tidlige avklaringer som mulig.

Anbefalingene fra utvalget

Evalueringsutvalget anbefaler at det vurderes omfattende endringer i mineralloven. Utvalget peker på et behov for å modernisere loven, skape riktigere insentiver for mineralnæringen, forbedre mulighetene for god regulering og redusere risiko for næringsaktørene gjennom å avklare krevende spørsmål tidligere. Utvalget foreslår blant annet å vurdere å oppheve skillet mellom statens og grunneiers mineraler. Det såkalte bergregalet - at kongen eier metallmalmene også på annen manns grunn - har ligget til grunn i bergverkslovgivningen siden den første bergordningen ble innført av Christian III i 1539.

Innspill til evalueringsrapporten

Evalueringsutvalget har hatt dialog med berørte interesser i evalueringsprosessen. Rapporten med utvalgets vurderinger og konklusjoner finner du her. Nærings- og fiskeridepartementet ønsker alle innspill til evalueringsrapporten velkommen, og ber om at eventuelle innspill sendes til departementet (postmottak@nfd.dep.no) innen 15.2.2019