Nye retningslinjer skal bedre overvåking av skogressurser

FAO, FNs mat og landbruksorganisasjon, har utviklet nye retningslinjer for at flere land skal utvikle sterke nasjonale skogovervåkingssystemer.

FAO peker på at de nye retningslinjene bidrar til at flere land vil overvåke skogressursene bedre. Pålitelig og mangfoldige skogbruksdata er avgjørende for å måle framskritt mot FNs bærekraftsmål. 

For å oppfylle løftene som er gitt under Parisavtalen og Agenda 2030, trenger vi mer detaljerte skogsdata. Dette inkluderer ikke bare informasjon om skogens størrelse, vekst eller reduksjon, men også informasjon om viktige aspekter ved bærekraftig skogforvaltning. Skogens rolle for å ta vare på det biologiske mangfoldet, redusere klimaendringer og levere andre økosystemtjenester er viktige data som vi trenger mer detaljert informasjon om.

Til toppen