Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Finansministerens innledning på pressekonferansen i forbindelse med ansettelse av leder for NBIM

Sjekkes mot
fremføring

Jeg har nettopp hatt et godt møte med styreleder i Norges Banks hovedstyre. Dere kjenner godt til bakgrunnen for møtet, men la meg si noe likevel: 

Det er hovedstyret i Norges Bank som har ansvaret for å ansette daglig leder av NBIM. Og det er først og fremst hovedstyret i Norges Bank som må ta ansvar for å finne en god løsning. De må gjøre det som er nødvendig for å møte bekymringene og forventningene Stortinget i dag har gitt uttrykk for. Dette er en alvorlig sak. En sak som kan påvirke omdømmet og den allmenne tilliten til Norges Bank.

Alle institusjoner er avhengig av tillit og troverdighet. Norges Bank kanskje mer enn noen. Når Stortinget løfter frem bekymringer og tydelig forventninger, slik de har gjort i dag, må jeg gjøre det jeg kan, innenfor de formelle rammene en finansminister og skal forholde seg til.

Da Finansdepartementet utformet forslag til ny sentralbanklov, var hensikten at hovedstyret skulle ha eneansvaret for ansettelse av NBIM-leder. Vår forståelse i ettertid har vært at instruksjonsadgangen i saker knyttet til ansettelse av NBIM-leder er svært begrenset. Men vi ser nå at dét ikke har kommet klart nok frem i loven og forarbeidene. Det er ulike syn på hvordan loven skal forstås.

Også Finansdepartementet har ment at det er et rom for å gi generelle føringer, men i mindre grad enn Lovavdelingen gir uttrykk for i sin uttalelse. Lovavdelingen mener også det er adgang til å instruere tidligere i prosessen enn det vi har lagt til grunn. Lovavdelingens vurderinger vil være viktige i departementets videre arbeid med saken. Og jeg vil legge Lovavdelingens uttalelse til grunn med hensyn handlingsrommet jeg nå har.

Forrige uke varslet jeg en gjennomgang av ansettelsesprosessen, for å se om det er læringspunkter for Finansdepartementet. Det er første gang hovedstyret ansetter ny leder for NBIM etter at den nye sentralbankloven trådte i kraft. Saken har skapt mye debatt. Debatten har satt søkelys på problemstillinger det kan være naturlig å se nærmere på. Jeg mener for eksempel at vi må vurdere om rammene for Finansdepartementets involvering er hensiktsmessige. Det er for tidlig å si hva utfallet av en slik gjennomgang vil kunne bli.

Det andre jeg har gjort, er å initiere dagens møte. Jeg mener det er både riktig og viktig at jeg har dialog med hovedstyret om denne saken, slik situasjonen er nå. I innstillingen gir finanskomiteen uttrykk for en del forventninger. Jeg er derfor opptatt av hvordan hovedstyret ser for seg å følge dem opp. Og det vil styreleder si litt om etterpå.

Det tredje initiativet jeg vil ta, er å følge ekstra nøye med på at Norges Bank følger opp de forventningene både Stortinget og jeg har til det arbeidet NBIM gjør innen skatt og åpenhet. Jeg vil komme nærmere tilbake til hvordan dette vil bli fulgt opp, men det er naturlig at det vi benytter de rapporteringsrutinene som allerede er etablert.

Til slutt vil jeg si:

Jeg håper at hovedstyret kan finne en løsning på den situasjonen vi nå er i, som sikrer en oppfølging av Stortingets forventninger. Og jeg forventer at hovedstyret gjør alt de kan for at Norges Bank også fremover har et godt omdømme og allmenn tillit. Jeg skal gjøre det jeg kan for å bidra. Nå er tiden inne for å se etter løsninger.