Historisk arkiv

Flere bruker krisesentertilbudet

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet

Antall brukere av krisesentertilbudet har økt fra 2009 til 2010. En ny rapport fra Sentio Research AS viser at økningen gjelder både kvinner, menn og barn. Flere bor på sentrene, samtidig som antall dagbrukere også øker.

Til sammen var det 2075 beboere og 2278 dagbrukere i 2010, mot 1878 beboere og 2096 dagbrukere i 2009. 37 av beboerne i 2010 var menn, mot 9 i 2009. 51 prosent av brukerne hadde med seg barn på krisesenteret. I 2010 overnattet 1994 barn på et krisesenter, en økning fra 1734 i 2009. Halvparten av barna var fra 0 til 5 år. 35 av de 50 tilbudene til kvinner hadde egne ansatte som jobbet med barn, fire flere sentre enn i 2009.

- Den økte bruken av krisesentertilbudet viser at kommunene følger opp sine plikter etter krisesenterloven og gir et tilbud til både kvinner, menn og barn, slik loven krever, sier barne-, likestillings- og inkluderingsminister Audun Lysbakken.
- Økningen i antall menn som bruker krisesentertilbudet viser at det er et behov for et botilbud også til menn, legger Lysbakken til.

- Det er spesielt viktig at de mange barna som bor på krisesentre blir godt tatt vare på og at krisesentertilbudet også tilpasses barna og deres behov, understreker Audun Lysbakken.

Krisesenterlova
Lov om kommunale krisesentertilbod som trådte i kraft 1. januar 2010 pålegger kommunene å ha et krisesentertilbud for kvinner, menn og barn. Formålet med loven er å sikre et bedre samlet hjelpetilbud i kommunene til personer som er utsatt for vold eller trusler om vold i nære relasjoner. Fra 2011 er statstilskuddet til krisesentertilbudet innlemmet i rammetilskuddet til kommunene.

Rapportering fra_krisesentrene 2010