Flere henvendelser om utsatte barn, ungdommer og voksne i utlandet

Kompetanseteamet mot tvangsekteskap og kjønnslemlestelser hadde i fjor en økning i henvendelser om ufrivillig opphold i utlandet.  – Dette er alvorlige tall som viser at vi må styrke det forebyggende arbeidet her hjemme. Vi må jobbe for at færre blir sendt ut, samtidig må vi gjør det vi kan for å hjelpe utsatte i utlandet. Her er de utstasjonerte integreringsrådgiverne våre på flere norske ambassader svært viktige, sier kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner.

I 2017 mottok Kompetanseteamet henvendelser om 107 personer som befant seg i utlandet mot sin vilje. Blant dem var 62 barn. Dette er en økning fra 2016, da teamet fikk inn i alt 79 saker om personer i utlandet. Det viser den nye årsrapporten fra Kompetanseteamet mot tvangsekteskap og kjønnslemlestelser. 

– Alle skal kunne leve frie og selvstendige liv. Barn, unge og voksne har rett til å ta sine egne livsvalg. Regjeringen vil iverksette tiltak for å unngå at barn mot sin vilje sendes til skoler i utlandet hvor de utsettes for vold og overgrep. Vi vil også støtte organisasjoner som jobber for å styrke minoritetskvinners rettigheter - og bekjempe æreskultur og negativ sosial kontroll, understreker Jan Tore Sanner. 

Flere saker om gutter

I 2017 gjaldt 24 prosent av sakene som kom inn til Kompetanseteamet gutter, mot bare 16 prosent året før. 

–  Henvendelser til Kompetanseteamet viser tydelig at æresrelatert vold og tvangsekteskap ikke bare er en problematikk som er knyttet til jenter. Det tar vi på alvor når vi skal følge opp rapporten, sier kunnskaps- og integreringsministeren.

I alt ga Kompetanseteamet mot tvangsekteskap og kjønnslemlestelse i fjor veiledning i 560 enkeltsaker, hvorav 40 prosent av sakene gjaldt barn og unge under 18 år. Det er en liten nedgang fra 597 enkeltsaker i 2016 som skyldes færre henvendelser fra UDI knyttet til asylsaker. 

Mange ber om hjelp

Årsrapporten viser at de fleste henvendelsene gjaldt trusler og andre former for æresrelatert vold (28 prosent), gjennomførte tvangsekteskap (25 prosent) og ufrivillige opphold i utlandet (14 prosent). 36 av sakene omhandlet kjønnslemlestelse. Felles for de fleste henvendelsene til Kompetanseteamet er at de gjelder komplekse og alvorlige voldssaker som krever tverretatlig tilnærming. De tjenestene som henvendte seg mest var UDI, barnevernstjenesten og politi. 

– I mange av sakene har personene før utreise vært i kontakt med hjelpeapparatet. Dette er særlig vanskelige saker, hvor løsningen ligger på det forebyggende arbeidet i Norge, sier Jan Tore Sanner. 

Fakta

  • Kompetanseteamet mot tvangsekteskap og kjønnslemlestelse er et nasjonalt tverretatlig fagteam som bistår hjelpeapparatet i konkrete saker som omhandler tvangsekteskap, kjønnslemlestelse eller andre former for æresrelatert vold. 
  • I 2017 ble Kompetanseteamet kontaktet for råd og veiledning i 560 enkeltsaker. 
  • Flest saker gjaldt æresrelaterte trusler/vold (28 prosent), gjennomførte tvangsekteskap (25 prosent) og ufrivillige opphold i utlandet (14 prosent). 
  • 74 prosent av sakene gjaldt jenter/kvinner og 24 prosent gjaldt gutter/menn. 
  • 59 prosent av sakene gjaldt personer over 18 år mens 39 prosent gjaldt personer under 18 år. 
  • Det var flest henvendelser knyttet til personer med opprinnelse fra Pakistan, Irak, Somalia, Afghanistan og Syria. 
  • Det har vært en økning i henvendelser om personer i utlandet. I 2017 mottok Kompetanseteamet henvendelser om 107 personer som befant seg i utlandet, mot 79 i 2016 og 59 i 2015. 
  • Henvendelsene til Kompetanseteamet omfattet personer med bakgrunn fra 39 ulike land. De fleste sakene gjaldt personer med opprinnelse fra Pakistan, Irak, Somalia, Afghanistan og Syria 

Slik kontakter du Kompetanseteamet:

Alle som arbeider i skole og helsevesen kan ta kontakt med kompetanseteamet for å få råd. Også privatpersoner over 18 år kan kontakte Kompetanseteamet. Det er ikke nødvendig med henvisning for å få råd fra Kompetanseteamet.

Telefon: 478 090 50 (mandag-fredag kl. 09:00-15:00).

E-post: kompetanseteamet@bufdir.no.

Du kan også ringe Røde kors telefonen for tvangsekteskap og kjønnslemlestelse på 815 55 201

Til toppen