FNs rasediskrimineringskonvensjon – utlysning av tilskuddsmidler

Nå kan organisasjoner søke midler til å koordinere sivilt samfunns skyggerapport.

Regjeringen leverte den 19. september 2017 myndighetenes 23./24. rapport til komiteen som overvåker FNs rasediskrimineringskonvensjon. Regjeringen har satt av inntil kr 200 000 i tilskudd til sivilt samfunn for utarbeidelse av såkalt "skyggerapport". Formålet med skyggerapporten er at det sivile samfunnet skal få anledning til å gi sine uavhengige og selvstendige synspunkter på Norges oppfyllelse av FNs rasediskrimineringskonvensjon.

Organisasjoner som på vegne av sivilt samfunn kan tenke seg å koordinere dette arbeidet kan søke Barne- og likestillingsdepartementet om å få oppdraget. I søknaden må det gis en beskrivelse av hvordan en ønsker å utføre oppdraget. Et viktig tildelingskriterium vil være en representativ og brei involvering av øvrige organisasjoner på området.Det er derfor viktig at det i søknaden redegjøres for hvordan koordineringen og involveringen av øvrige organisasjoner på området tenkes gjennomført. Departementet skal motta et eksemplar av den endelige rapporten.

Søknadsfrist er 17.november 2017. Nærmere informasjon om oppdraget kan fås ved henvendelse til seniorrådgiver Georg Antonsen, tlf. 90 20 58 01 eller e-adresse gan@bld.dep.no.

Søknaden sendes:

Barne- og likestillingsdepartementet
Postboks 8036 Dep.
0030 Oslo

E-post: postmottak@bld.dep.no

Til toppen