Foreslår individuelle sosialhjelpsøknader for alle

Regjeringen sender på høring et forslag om å innføre krav om at søknader om sosialhjelp skal sendes individuelt av den personen som stønaden skal komme til gode. Dette vil kunne bidra til likestilling og utjevning av maktforhold i familier.

– Forslaget som sendes på høring vil kunne bidra til økonomisk selvstendighet, likestilling og økt bistand til å komme i inntektsgivende arbeid for alle mottakere av økonomisk sosialhjelp, sier arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen.

For å oppnå sosialtjenestelovens formål om å bedre levekårene for vanskeligstilte og bidra til sosial trygghet, mener regjeringen det er viktig at mottakere av sosialhjelp skal kunne rå over og disponere egne midler til livsoppholdet sitt. Dette er en viktig del av bakgrunnen for forslaget om å stille krav til at hver enkelt tjenestemottaker sender inn søknad om sosialhjelp selv. Endringen vil også føre til at stønaden skal utbetales til den enkelte som stønaden skal komme til gode. Forslaget er todelt, og gjelder både separat søknad og separat utbetaling.

Praksis i dag er at når NAV vurderer behovet for sosialhjelp, legges alle nødvendige utgifter og alle inntekter til de myndige i husstanden til grunn ved beregningen. Utbetalingen skjer til den som har søkt på vegne av hustandsmedlemmene. Nå foreslår regjeringen at utbetalingen skjer til den enkelte myndige i husstanden.

– Endringen vil kunne bidra til utjevning av maktforhold innad i familier. Negativ sosial kontroll og vold i nære relasjoner utgjør omfattende samfunns- og folkehelseproblemer i Norge. Dette er forhold som kan skape utrygghet, gi helseutfordringer og begrense den enkeltes livsutfoldelse og mulighet for aktiv samfunnsdeltakelse, sier arbeids- og sosialministeren.

Regjeringens mål er å bidra til økt sikkerhet og trygghet for befolkningen og til et tilgjengelig rettsvern for utsatte personer. For å oppnå dette er det blant annet viktig å sikre at velferdstjenester når ut til alle, også til personer som, på grunn av formelle og uformelle maktstrukturer i samfunnet, det kan være vanskelig å nå frem til.