Foreslår skatt på finansielle transaksjoner

Kommisjonen la 28.september fram et forslag til skatt på finansielle transaksjoner (FTT). Finansråd Tor Lande rapporterer.

Etter Kommisjonspresident José Manuel Barrosos tale om unionens tilstand i Europaparlamentet i Strasbourg 28. september 2011, holdt kommissær for skatt, tollunion, revisjon og bekjempelse av svindel Algirdas Semeta en pressekonferanse hvor han presenterte Kommisjonens forslag til en felles EU-skatt på finansielle transaksjoner (FTT). Samtidig ble også selve forslaget offentliggjort.

Støtte blant innbyggerne
Semeta understreket at dette var første steg på veien mot etablering av en felles skatt på finansielle transaksjoner i EU. Han viste blant annet til at 65 prosent av innbyggerne i EU støttet en slik skatt på finanssektoren og at flere av medlemsstatene har arbeidet aktivt for en slik skatt.

Han begrunnet forslaget dels med at medlemsstatene måtte gå inn med store overføringer til finanssektoren for å forhindre kollaps under finanskrisen. En av følgene av disse store overføringene fra medlemsstatene var økt underskudd på statsbudsjettene i medlemslandene. For det tredje kan det hevdes at denne sektoren er underbeskattet ved at det ikke er merverdiavgift på finansielle tjenester i EU (eller i Norge).

- Skal forhindre spekulative transaksjoner
Semeta understreker videre at introduksjon av en slik skatt i EU begrunnes i at sektoren bør betale en rettferdig del på inntektssiden i budsjettene. En slik skatt har til hensikt å forhindre spekulative transaksjoner, og bidra til et bedre fungerende indre marked som er hovedkilden til større vekst i EU.

Forslaget til ny skatt på finansielle transaksjoner skal ha en vid skattebase og ramme de fleste finansielle produkter, eksempelvis derivater. Det foreslås altså en vid skattebase og en tilsvarende lav sats. Satsen settes til 0,1 prosent for aksjer og obligasjoner og 0,01 prosent på andre produkter. Med en slik lav sats legges til grunn at skatten ikke vil medføre at sektoren flyttes til områder hvor skatten ikke pålegges.

Det foreslås at skatten ilegges etter bosteds/hjemstedsprinsippet, altså der hvor transaksjonene foretas. Skatten skal primært pålegges transaksjoner mellom finansielle institusjoner og transaksjoner og ikke transaksjoner som involverer private slik som for eksempel bruk av kredittkort, private lån og sparing. 

- Vil gi 57 milliarder euro årlig
Det vises også til at ti medlemsland i dag pålegger ulike former for skatt/avgift på denne sektoren (bank levy), og at det vil være en stor fordel om det lykkes å innføre en harmonisert skatt. Skatten er anslått å innbringe et årlig inntekt på omlag 57 milliarder euro. Det sies ikke noe klart om hele eller deler av inntekten bør øremerkes eksempelvis til bruk på EU-budsjettets inntektsside, alternativt til utviklingshjelp eller til miljø.

Dette er et skatteforslag som krever enstemmighet mellom medlemslandene, videre er et vedtatt direktiv på dette området ikke direkte omfattet av EØS avtalen. Med framleggelsen av forslaget starter den formelle politiske behandlingen av forslaget.

Les pressemeldingen om forslaget her og selve forslaget her.  

Til toppen