Forsterket innsats for å nå bærekraftsmålene

For fem år siden ble alle verdens land enige om 17 mål og 169 delmål for utvikling i verden. Norge var pådriver for å få bærekraftsmålene vedtatt, og vi har derfor et stort ansvar for å bidra til at vi når målene innen 2030 - både her hjemme og i resten av verden. Regjeringen har over tid derfor trappet opp innsatsen for å nå målene.

– Bærekraftsmålene gjelder alle land, også utviklede land som Norge. Vi har heldigvis kommet langt og det gjøres mye godt arbeid. Men vi har også noen forbedringsområder. Derfor har vi de siste årene satt i gang en rekke tiltak for å forsterke innsatsen, sier Nikolai Astrup, bærekraftsminister.

For å forsterke Norges innsats for bærekraftsmålene, fikk Astrup i desember 2019 ansvaret for den nasjonale oppfølgningen og koordineringen av arbeidet. Regjeringen forsterker også innsatsen for bærekraftsmålene gjennom flere andre tiltak:

  • Regjeringen jobber med en nasjonal handlingsplan for bærekraftsmålene som skal peke retning for det nasjonale arbeidet de neste ti årene. Planen skal legges frem for Stortinget i 2021.
  • Regjeringen jobber med å utvikle nasjonale indikatorer for måloppnåelse.
  • Regjeringen arrangerer en nasjonal bærekraftskonferanse 2. februar for å mobilisere til felles innsats og deling av beste praksis.
  • Regjeringen omtaler bærekraftsmålene i alle meldinger og strategier hvor det er relevant.
  • Statsministeren har utnevnt en egen "bærekraftsminister" som er pådriver for å koordinere og intensivere arbeidet med bærekraftsmålene i regjeringen.
  • Regjeringen stiller krav til at kommunene skal legge bærekraftsmålene til grunn for sin kommunale planlegging.

I en rapport som ble publisert i dag mener Riksrevisjonen at regjeringens arbeid med bærekraftsmålene i perioden 2016-2019 ikke har vært god nok. I rapporten fra Riksrevisjonen får regjeringen blant annet kritikk for at arbeidet med den nasjonale oppfølgingen av bærekraftsmålene ikke har hatt en helhetlig og tverrsektoriell tilnærming, at målene ikke er tilpasset nasjonale forhold og at Stortinget ikke har fått tilfredsstillende informasjon om hvordan målene blir fulgt opp.

– Vi har bare ti år igjen til målene skal være nådd. Staten og regjeringen skal gjøre sin del av jobben, og har derfor trappet opp innsatsen for bærekraftsmålene det siste året. Vi har sånn sett allerede iverksatt tiltak som møter Riksrevisjonens kritikk. Men vi klarer ikke å nå målene uten innsats fra resten av samfunnet også, sier Astrup.