Statsbudsjettet 2023

330 millionar kroner for at fleire skal fullføre vidaregåande

Dette innhaldet er meir enn 1 år gammalt.

Regjeringa foreslår auka løyvingar på 330 millionar kroner for å styrke arbeidet med å få fleire til å fullføre vidaregåande opplæring. Det vil hjelpe fleire unge ut i jobb.

– Dette er eit budsjett for å få fleire i jobb, og vi prioriterer dei unge. I dag går to av ti elevar ut av vidaregåande utan vitnemål eller fagbrev. Dei slit med å få jobb, og samfunnet går glipp av viktig arbeidskraft. Derfor styrker vi arbeidet med å få fleire elevar til å fullføre skulegangen, seier kunnskapsminister Tonje Brenna (Ap).

Regjeringa tar tre større grep i budsjettforslaget for å få fleire til å fullføre:

Aukar tilskotet til fleire læreplassar

Regjeringa foreslår å auke tilskotet til fleire læreplassar og betre læreplassformidling til nær 460 millionar kroner. Det er 80 millionar meir enn i 2022. Kvart år står mange yrkesfagelevar utan den læreplassen dei treng for å fullføre vidaregåande opplæring. I 2021 var det 6600 søkarar som stod utan plass.

– Vi kan ikkje akseptere at så mange ikkje får moglegheit til å fullføre på grunn av læreplassmangel. Vi må og hugse at arbeidslivet har eit stort og aukande behov for fagutdanna folk, og samfunnet vinn på at fleire fullfører, seier Brenna.

Styrker «Fagbrev på jobb»-ordninga

Regjeringa foreslår og tiltak som vil gi vaksne utan fullført vidaregåande ein ny sjanse. I 2023 vil ho auke tilskotet til «Fagbrev på jobb»-ordninga til 60 millionar kroner, mot 46 millionar i år. Ordninga gir vaksne moglegheit til å ta fagbrev mens dei jobbar og får lønn. Tilskotet ble etablert i 2020 som svar på utfordringar i arbeidsmarknaden under pandemien.

Endringar i opplæringslova

Regjeringa foreslår og 61 millionar kroner til å legge til rette for fleire lovendringar som skal bidra til at fleire fullfører. Regjeringa tek sikte på å fremme forslag om ny opplæringslov våren 2023. Lovendringane som desse midlane etter planen skal finansiere er:

  • Utvide øvre aldersgrense for målgruppa for oppfølgingstenesta for personar utanfor utdanning og arbeid frå 21 til 25 år
  • Tilgang til rådgiving for lærlingar
  • Plikt for kommunane og fylkeskommunane til å sørge for rådgiving for vaksne i grunnopplæringa
  • Rett til særskild norskopplæring for vaksne i grunnopplæringa
  • Plikt for kommunane og fylkeskommunane til å gi ein trygg og god overgang frå grunnskulen til vidaregåande opplæring

I tillegg foreslår regjeringa å føre vidare tilskota som skal finansiere ein rett til fullføring og ein rett til yrkesfagleg rekvalifisering, som samla vil utgjere om lag 450 millionar kroner i 2023.

Auke i bortebuarstipend og utstyrsstipend

Regjeringa foreslår og å bruke 57 millionar til å auke bortebuarstipendet frå 4 979 kroner i månaden i skuleåret 2022-23 til 5 639 kroner i skuleåret 2023-24. Regjeringa foreslår og 50 millionar kroner til å styrke utstyrsstipendet for elevar som tar yrkesfag.