Fylkesnytt fra Østfold 2/2017

Dette innholdet er mer enn 3 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Fylkesmannen i Østfold er ute med et nytt nummer av Fylkesnytt. I denne utgaven finner du blant annet en artikkel om skogbruksplanlegging i Aremark og Idd.

Skogbruksplanlegging i Aremark og Idd

Skogbruksplanprosjektet går fremover. Det er nå valgt selskap som skal utføre oppdraget og det er fastsatt frist for gjennomføringen. 

Mjøsen Skog fikk oppdraget med å taksere skogene i Aremark og Idd, til sammen ca. 485.000 daa. Mjøsen Skog har lang erfaring med skogtaksering, og er Norges største leverandør av skogplantjenester. Det vil bli arrangert infomøter for skogeierne i løpet av høsten 2017, deretter vil skogeierne få tilbud om bestilling av planer.  

Det er 13-14 år siden de forrige planene var ferdig, så vi håper på god oppslutning.  Skogbruksansvarlige i Aremark og i Halden vil kunne gi nærmere opplysninger om prosjektene.  Planene skal være ferdig til levering senest 1. juni 2019. 

Skogbruksplan.
Skogbruksplan. Foto: Fylkesmannen i Østfold

Kursserie - «Kurs- og konferansegård»

Fylkesmannen i Østfold, Akershus og Oslo samarbeider om en kursserie for bønder som ønsker å utvikle gården sin innen kurs- og konferansemarkedet. 

Dette gjør vi som en del av vårt mobiliseringsarbeid innen næringsutvikling i landbruket. Våre fylker ligger i et område hvor etterspørselen etter alternative møteplasser er økende. Vi mener potensiale for flere kurs- og konferansegårder er stort og interessen for å delta på kurset viser det samme. 

Grønt reiseliv.
Foto: Fylkesmannen i Østfold

Første samling ble avholdet på Raumergården Hotell på Gjerdrum. Til høsten er det studietur til Trøndelag hvor vi skal besøke gårder som har utviklet samarbeidskonseptet «Route 26» langs fylkesvei 26 på sørsiden av Stjørdalselva. Vi avslutter kurset med en samling i januar 2018. Det er 16 deltakere på kurset, fra både Østfold og Akershus.  Målet er at kurset vil gi kunnskap og inspirasjon til å utvikle egen virksomhet videre. 

Herregårdslandskapet ved Værne kloster – et nytt foreslått utvalgt kulturlandskap i jordbruket

Herregårdslandskapet ved Værne kloster i Rygge i Østfold er et nytt foreslått nasjonalt utvalgte kulturlandskap i jordbruket. Ved siden av å være et aktivt jordbruksområde, finner vi her store kulturhistoriske og biologiske verdier. Sammen med nærheten til en stor befolkning i Moss og Rygge gjør dette det til et mye brukt friluftsområde. 

Værne kloster.
Værne kloster. Foto: Olav Bjarte Klevberg

Værne kloster landskapsvernområde med klosteralléen biotopvernområde ble opprettet i 2013. I naturreservatene i området, Telemarkslunden og Ekebylunden, Kajalunden, Bogslunden og Husebyskogen, finnes variert edelløvskog, bøkeskog, ask-snelleskog, gråor-askeskog, svartor-sumpskog og alm-lindeskog. Den utvalgte naturtypen hule eiker er rikt representert i alléer og trerekker, i lunder og som enkelttrær. Gunnarsbybekken er gyteplass for sjøørret og går som en livsnerve gjennom området. 

Værne Kloster.
Værne Kloster. Foto: Olav Bjarte Klevberg

I området er det et aktivt og intensivt jordbruk med produksjon av korn, gras, poteter og grønnsaker. Dyktige produsenter og nasjonalt viktige arealer for grønnsaker, poteter og matkorn gjør området særlig verdifullt også i Østfoldsammenheng. 

Rik historie og mange fornminner
Kong Sverre Sigurdsson overdro rundt 1190 sitt krongods i Rygge til Johanitterordenen som anla et pleiehjem for gamle hirdmenn. Klostertiden varte til 1532 og da reformasjonen ble innført i 1536 ble Værne kloster igjen krongods. I 1675 ble godset privatisert og en del ble i 1840 skilt ut som Carlberg gård. Rundt disse gårdene ble det skapt et herregårdslandskap som i dag er ett av Østfolds vakreste – preget av majestetiske løvtrær. 

Hul eik på Værne Kloster.
Hul eik på Værne Kloster. Foto: Olav Bjarte Klevberg

Rygge kommune har landets største tetthet av fornminner, hele 674 på 74 km². Innenfor det utvalgte kulturlandskapet Værne kloster ligger fornminnefeltene Telemarkslunden, Carlberg eikelund, Søsters Hvile og Gullfunnet, store bronsealderrøyser på Carlbergåsen og klosterruinen etter Johannitterklosteret. Andre kulturminner i området er eldre gårdsbebyggelse og hageanlegg, tidligere husmannsplasser, strandsitterplasser og bryggeanlegg, jernbaneanlegg med bru, det private gravstedet Amtmandens grav og ikke minst flere kilometer med steingjerder.

Pløying ved Værne kloster.
Pløying ved Værne kloster. Foto: Olav Bjarte Klevberg

Pilgrimsleden går gjennom området. 

Fra før er Bøensætre med plasser i Aremark utvalgt kulturlandskap i Østfold. Bøensætre med plasser utgjør et levende bilde av et typisk husmannsplassamfunn i skogsbygdene nær svenskegrensen fra tiden 1850-1950.

Lokalmatsenteret etableres i Østfold

Høsten 2017 åpner Lokalmatsenteret SA i Østfold. Initiativtaker, Hans Olav Bjerketvedt, ønsker både å gjøre lokal mat og drikke mer tilgjengelig og å skape et kompetansesenter for produsentene. 

Interessen for lokal mat og drikke er økende, men det kan fremdeles være vanskelig for små produsenter å få produktene sine ut i markedet. Lokalmatsenteret skal drive med markedsarbeid, salg og logistikk innen dagligvare og HoReCa på vegne av lokalmatprodusentene i Østfold og området rundt. Planen er at det skal bli enklere å kjøpe lokal mat og drikke og dermed også øke salg av disse produktene. 

Lokalmatsenteret.
Lokalmatsenteret. Foto: Lokalmatsenteret.

Lokalmatsenteret vil også tilby tjenester og kompetanse til produsenter av lokal mat og drikke, slik at de lettere kan få sine produkter ut i markedet. Senteret har på lengre sikt som mål å bidra til produktutvikling og å bli et kompetansesenter innenfor lokal mat og drikke. 

Prosjektet er støttet av blant annet Innovasjon Norge og Fylkesmannen i Østfold. 

Ost fra Østfold?
Flere potensielle osteprodusenter deltar på en kursserie om osteproduksjon, og kanskje vil dette føre frem til produksjon av ost fra Østfold. 

Det er Guldkorn SA som har tatt initiativet til mobiliseringsarbeidet for ost i Østfold. Det er ingen osteprodusenter i Østfold i dag, men Østfold har relativt høy melkeproduksjon. Mulighetene for videreforedling av melk til ost burde derfor være til stede. Deltageren har allerede vært på en samling, og i oktober reiser de på inspirasjonstur til bl.a. Eiker gårdsysteri og Grøndahls gårdsmeieri. Siste samling er på meieriet til NMBU i januar. 

Prosjektet er støttet av Fylkesmannen i Østfold med Utviklings- og tilretteleggingsmidler for landbruket. 

Økouka til Østfold

I september arrangeres Økouka for første gang i Østfold. 

I uke 39 vil det bli en rekke foredrag, kurs, fagdager og gårdsbesøk rundt i Østfold. Programmet blir offentliggjort i slutten av august. Det er Oikos Østfold som er ansvarlig for programmet, i samarbeid med Fylkesmannen i Østfold. Økouka støttes fra Fylkesmannen i Østfold. 

Økouka er en landsdekkende feiring av økologisk mat og landbruk. Uka skal formidle råvarer, kunnskap og inspirasjon, vise mangfoldet av landbruks- og matproduksjonen i Norge og knytte det til folks hverdag.

Det er 13 aktører og organisasjoner som står bak Økouka, blant annet Norges Bondelag, Oikos og Fremtiden i våre hender.

Logo ØKO UKA