Gunnar Olofsson er gjenvalgt som styreleder i Statskog SF

Dette innholdet er mer enn 5 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Gunnar Olofsson fortsetter som styreleder for Statskog SF. Det er klart etter at ordinært foretaksmøte i Statskog SF utnevnte styre i foretaket for perioden 2015-2017. Gunnar Olofsson har vært styremedlem i Statskog SF siden 2011, og styreleder siden 2014. Han har omfattende kompetanse og erfaring fra svensk og internasjonal skognæring, skogindustri, bioenergi og forskning.

Styret i Statskog SF består av 8 personer, hvorav 5 oppnevnes av eieren og 3 velges blant de ansatte.  Også de øvrige styremedlemmene ble gjenvalgt. 

Styret i Statskog SF for perioden 2015-2017 har følgende sammensetning: 

Valgt av eier:

  • Styreleder: Gunnar Olofsson
  • Nestleder: Eli Reistad
  • Medlem: Tom Lifjell
  • Medlem: Marianne Olssøn
  • Medlem: Hans Aasnæs 

Valgt av og blant de ansatte:

  • Medlem: Knut Røst
  • Medlem: Tine Lomsdal

Om Statskog SF

Statskog SF er landets største skog- og grunneier. Foretaket ivaretar og utvikler om lag 59 millioner dekar grunneiendom, det vil si 1/5 av fastlands-Norge. Statskog SF er organisert som statsforetak og eierskapet forvaltes av Landbruks- og matdepartementet. Foretakets mål er å forvalte, drive og utvikle statlige skog- og fjelleiendommer med tilhørende ressurser, det som står i forbindelse med dette og annen naturlig tilgrensende virksomhet. Innenfor rammen av dette kan foretaket gjennom deltakelse eller i samarbeid med andre, forvalte og drive eiendommer og andre former for tjenester innen foretakets virksomhetsområde. Eiendommene skal drives effektivt med sikte på å oppnå et tilfredsstillende økonomisk resultat. Det skal drives et aktivt naturvern og tas hensyn til friluftsinteresser. Ressursene skal utnyttes balansert, og fornybare ressurser skal tas vare på og utvikles videre.