Gunnar Olofsson er gjenvalgt som styreleder i Statskog SF

Gunnar Olofsson fortsetter som styreleder for Statskog SF. Det er klart etter at ordinært foretaksmøte i Statskog SF utnevnte styre i foretaket for perioden 2015-2017. Gunnar Olofsson har vært styremedlem i Statskog SF siden 2011, og styreleder siden 2014. Han har omfattende kompetanse og erfaring fra svensk og internasjonal skognæring, skogindustri, bioenergi og forskning.

Styret i Statskog SF består av 8 personer, hvorav 5 oppnevnes av eieren og 3 velges blant de ansatte.  Også de øvrige styremedlemmene ble gjenvalgt. 

Styret i Statskog SF for perioden 2015-2017 har følgende sammensetning: 

Valgt av eier:

  • Styreleder: Gunnar Olofsson
  • Nestleder: Eli Reistad
  • Medlem: Tom Lifjell
  • Medlem: Marianne Olssøn
  • Medlem: Hans Aasnæs 

Valgt av og blant de ansatte:

  • Medlem: Knut Røst
  • Medlem: Tine Lomsdal

Om Statskog SF

Statskog SF er landets største skog- og grunneier. Foretaket ivaretar og utvikler om lag 59 millioner dekar grunneiendom, det vil si 1/5 av fastlands-Norge. Statskog SF er organisert som statsforetak og eierskapet forvaltes av Landbruks- og matdepartementet. Foretakets mål er å forvalte, drive og utvikle statlige skog- og fjelleiendommer med tilhørende ressurser, det som står i forbindelse med dette og annen naturlig tilgrensende virksomhet. Innenfor rammen av dette kan foretaket gjennom deltakelse eller i samarbeid med andre, forvalte og drive eiendommer og andre former for tjenester innen foretakets virksomhetsområde. Eiendommene skal drives effektivt med sikte på å oppnå et tilfredsstillende økonomisk resultat. Det skal drives et aktivt naturvern og tas hensyn til friluftsinteresser. Ressursene skal utnyttes balansert, og fornybare ressurser skal tas vare på og utvikles videre. 

Til toppen