Kong Harald V

Hans Majestet Kongens tale til det 153. Storting ved dets åpning

Stortinget 2. oktober 2008

Ærede President, Folkets representanter.

Jeg hilser Stortinget velkommen til ansvarsfullt arbeid og ønsker at det må bli til gavn for fedrelandet.

Norge er mulighetenes samfunn.

Regjeringens mål er en ny kurs for Norge. De store oppgavene skal løses i fellesskap, alle skal kunne bidra til verdiskapingen i landet og godene skal fordeles rettferdig. Skritt for skritt vil Regjeringen bidra til å fornye og forbedre velferden gjennom å dyrke mangfoldet og se mulighetene i hvert enkelt menneske. Det at vi er ulike, gjør at vi sammen står sterkere. Alle skal kunne delta i samfunnet, med det de har av ressurser. Regjeringen vil ta vare på den norske velferdsmodellen.

Norge skal være en fredsnasjon og en miljønasjon. Vi skal bruke våre muligheter til å kjempe mot fattigdom og for fred.

Norsk økonomi og den norske velferdsmodellen stilles overfor store utfordringer som følge av en aldrende befolkning, globaliseringen og de grenseoverskridende miljøproblemene. Regjeringen vil diskutere grunnlaget for en bærekraftig økonomisk utvikling i perspektivmeldingen for norsk økonomi, som skal legges fram høsten 2008. 

Norge skal være et foregangsland i arbeidet for en bærekraftig utvikling. Regjeringen vil følge opp Handlingsplanen for bærekraftig utvikling.

Norges olje- og gassformue gir store muligheter, for oss, og for dem som kommer etter oss. Statens pensjonsfond skal sikre at formuen også kommer senere generasjoner til gode. Regjeringen vil våren 2009 legge fram for Stortinget en evaluering av de etiske retningslinjene.

Det er et hovedmål for Regjeringen å legge til rette for arbeid til alle, et godt arbeidsmiljø, å hindre sosial dumping og sikre et arbeidsliv med ordnede lønns- og arbeidsvilkår. Regjeringen vil videreføre samarbeidet med partene i arbeidslivet. Dette er et viktig element i den norske velferdsmodellen.

Regjeringen tar sikte på å fremme en lovproposisjon om ny alderspensjon i folketrygden for Stortinget høsten 2008. Videre er det et siktemål å legge fram en odelstingsproposisjon om ny uføreytelse og beregning av alderspensjon til uføre våren 2009. Regjeringen vil fortsatt styrke minstepensjonene.

Kvaliteten i barnehage, skole og pleie – og omsorgssektoren må fortsatt heves. Regjeringen vil fortsatt styrke kommuneøkonomien, slik at kommunene kan forbedre tilbudet til sine innbyggere. Regjeringen vil bistå kommunene i arbeidet med omstilling og fornying.

I 2009 iverksettes endringene i inntektssystemet for kommunene. Dette vil bidra til en jevnere og mer rettferdig inntektsfordeling mellom kommunene. Regjeringen vil legge fram en stortingsmelding om distrikts- og regionalpolitikken.

Regjeringen vil gjøre det enda lettere å delta i neste stortingsvalg. Valglokalene kan holde åpent lenger, terskelen for å avholde valg over to dager blir lavere, og mulighetene for forhåndsstemmegivning blir bedre.

Regjeringen vil legge fram en stortingsmelding om forvaltningspolitikken der forvaltningens rolle i fornyingen av offentlig sektor vil stå sentralt.

Regjeringen fortsetter arbeidet for en brukervennlig og døgnåpen elektronisk forvaltning med gode selvbetjeningsløsninger.

Å bekjempe fattigdom er en viktig oppgave for Regjeringen. For mange sliter med å få betalt husleien og boliglånene sine. Regjeringen vil derfor legge fram en stortingsproposisjon om bostøtten og fortsette arbeidet med å bekjempe bostedsløshet.

Det er bygget ut mange barnehageplasser hittil i perioden, men det er også viktig å sikre god kvalitet i barnehagene. Det vil bli lagt fram en stortingsmelding om kvalitet og innhold i barnehagen. Rett til plass i barnehage skal innføres fra 2009.

Gode lærere er en forutsetning for å skape en bedre skole. Regjeringen vil øke lærerrollens status og skape en enda bedre lærerutdanning som er godt tilpasset behovene i grunnopplæringen, og vil derfor legge fram en stortingsmelding om lærerrollen og lærerutdanning. Regjeringen vil styrke vilkårene for læring i skolen og legge vekt på kvalitet i undervisningen.

Gjennom klimaforliket har avtalepartene forpliktet seg til en storstilt satsing på forskning om klimautfordringene. I 2009 vil sentra for forskning på klimatrusselen være på plass. Disse vil bidra til å skaffe nødvendig kunnskapsgrunnlag for å kunne møte denne trusselen.

Regjeringen styrker innsatsen for eldre og pleietrengende gjennom bedre botilbud, flere årsverk og økt kvalitet i demensomsorgen.

Regjeringen vil fortsatt styrke sykehusenes økonomi, og sikre kvalitet og brukermedvirkning i helse- og omsorgstjenesten. Regjeringen vil starte arbeidet med en samhandlingsreform for å gi pasientene et bedre og mer helhetlig helsetilbud.

Satsingen på psykisk helse videreføres, og Regjeringen vil prioritere sårbare grupper som barn og unge, eldre, og de med særlig omfattende behov.

Regjeringen vil foreslå lovendring for sikre at helsetjenesten følger opp barn av psykisk syke og rusmiddelavhengige.

Regjeringen vil utarbeide en handlingsplan om forebygging av kriminalitet.

Regjeringen vil fremme en odelstingsproposisjon med forslag til siste del av ny straffelov, som vil inneholde de enkelte straffebestemmelsene.

Det vil bli lagt fram en ny stortingsmelding om Svalbard våren 2009.

Det vil bli lagt fram en stortingsmelding om menn, mannsroller og likestilling.

Regjeringen vil sende på høring forslag om å inkorporere FNs kvinnekonvensjon i menneskerettsloven.

Regjeringen gjennomfører tidenes satsing på kultur. Gjennom kulturløftet legges det aktivt til rette for kulturaktiviteter og frivillig arbeid i hele landet.

Regjeringen vil følge opp kirkeforliket i Stortinget ved bl.a. å styrke demokratiet i Den norske kirke.

Regjeringen fortsetter arbeidet for en human asyl- og flyktningpolitikk. Regjeringen vil redusere saksbehandlingstiden i utlendingsforvaltningen og styrke returarbeidet av asylsøkere som har fått avslag på sine søknader. Regjeringen vil videreføre arbeidet for at flyktninger som får opphold og skal bosettes i Norge, raskt kan delta i arbeids- og samfunnsliv.

Verdier må skapes før de kan deles. Regjeringen vil legge fram en stortingsmelding om innovasjon.

Regjeringen forventer at selskaper med statlig eierandel skal være ledende i sitt arbeid med samfunnsansvar. Gjennom den løpende dialogen med selskapene vil Regjeringen følge opp dette.

Regjeringen vil arbeide for å opprettholde et levende landbruk over hele landet. Regjeringen ønsker å sikre utøverne i landbruket inntektsutvikling og sosiale vilkår på linje med andre grupper, og vil ha et sterkt importvern for innenlandsk landbruksproduksjon.

Et rent og rikt hav er avgjørende for livskraftige kystsamfunn og for å sikre produksjon av sunn og trygg sjømat til markedene rundt om i verden. Regjeringen vil sikre bærekraftig vekst i havbruksnæringen og en god forvaltning av våre viltlevende ressurser. Bekjempelse av det ulovlige fisket i Barentshavet vil fortsatt ha høy prioritet.

Et velfungerende transportsystem er et viktig velferdsgode og avgjørende for å sikre et konkurransedyktig næringsliv. Regjeringen vil legge fram en stortingsmelding om Nasjonal transportplan for perioden 2010-2019. Regjeringen vil legge fram en plan som svarer på de store utfordringene som transportsektoren står overfor, og som legger til rette for effektiv, sikker og miljøvennlig transport i hele landet.

Regjeringen vil våren 2009 legge fram en stortingsmelding om helhetlig forvaltning av Norskehavet. På samme måte som forvaltningsplanen for Barentshavet og havområdene utenfor Lofoten, vil den legge økologiske rammer for aktivitetene i havområdene, slik at den samlede påvirkningen ikke overskrider miljøets tåleevne.

Regjeringens mål for petroleumsvirksomheten er å sikre langsiktig forvaltning og verdiskaping på norsk kontinentalsokkel innenfor miljømessig forsvarlige rammer og i samspill med andre næringer.

Norge er ledende innenfor satsingen på fangst og lagring av CO2. Denne teknologien vil være et av de viktigste virkemidlene i kampen mot global oppvarming. Målet er å videreutvikle norsk kompetanse og teknologi slik at Norge kan bli ledende innen håndtering av CO2.

Norge skal være en aktiv pådriver for å få på plass en ambisiøs internasjonal klimaavtale i København 2009 til å etterfølge Kyoto-avtalen. Klimagassutslipp fra avskoging og forringelse av regnskog utgjør nesten 20 prosent av de årlige globale utslippene. Derfor vil Regjeringen bidra til å stanse avskoging i tropiske strøk.

Arbeidet med å utvikle og modernisere Forsvaret gjennomføres i henhold til langtidsplanen som ble behandlet i Stortinget i juni.

Regjeringen vil legge særlig vekt på økt operativ evne og tilstedeværelse i Nordområdene. Regjeringen arbeider for å styrke våre allierte og nære partneres fokus på utfordringene i våre nærområder. Regjeringen vil videreføre arbeidet med et forsterket nordisk, forsvarspolitisk samarbeid.

Regjeringen vil fortsette å styrke Norges evne til å delta i utenlandsoperasjoner. Afghanistan er fortsatt hovedinnsatsområdet. Sammen med de andre nordiske landene har Regjeringen satt i gang et arbeid for å identifisere et nytt, felles bidrag til en FN-operasjon i Afrika.

Regjeringen vil legge fram en proposisjon for Stortinget om anskaffelse av nye kampfly.

Regjeringen vil videreføre et aktivt engasjement i FN og NATO samt i det nordiske utenriks- og sikkerhetspolitiske samarbeidet. Norge vektlegger fredelige midler for å bilegge konflikter i Europa og tar avstand fra forsøk på å endre grenser ved hjelp av militær makt.

I nord vil Regjeringen fortsette den brede, langsiktige satsingen i tråd med målene i nordområdestrategien. Kunnskap er navet i denne. Regjeringen vil også satse på nordområdenes fortrinn innen reiseliv og klimatilpassede teknologier for å gi økt landbasert verdiskaping. Samarbeidet med Russland vil ha høy prioritet. Energi- og klimaspørsmål vil være sentralt i dialogen med andre land og i Arktisk råd.

Regjeringen vil legge fram en stortingsmelding om utenrikspolitikken.

Utviklingsfeltet er i endring. Regjeringen vil legge fram en stortingsmelding om den samlede norske utviklingspolitikken. Meldingen vil gå nærmere inn på betydningen av miljøspørsmål og klimaendringer samt krig og konflikt som hindre for utvikling.

Regjeringen vil føre en offensiv europapolitikk som ivaretar norske interesser, i nær kontakt med EUs institusjoner og medlemsland. Handlingsplanene på EØS-området, justisområdet og på det utenrikspolitiske feltet vil være Regjeringens styringsverktøy i samarbeidet med EU.

Regjeringen vil videreføre et aktivt engasjement i Verdens handelsorganisasjon (WTO), hvor målet er å kunne sluttføre en avtale  som ivaretar både Norges og utviklingslandenes interesser.

I den siste tiden har det vært stor uro i de internasjonale finansmarkedene, som i noen grad også har fått virkninger i Norge. Norge er godt rustet til å takle slike situasjoner. Vi har lagt vekt på en god, moderne og sammenhengende regulering av hele finanssektoren. Rammeverket for den økonomiske politikken legger dessuten vekt på en stabil økonomisk utvikling. Regjeringen vil følge den internasjonale finansuroen nøye.

Jeg ber Gud velsigne Stortingets arbeid, og erklærer Norges 153. Storting for åpnet.

Gitt på Oslo slott 26. september 2008

Under Vår hånd og rikets segl