Hans Majestet Kongens tale til det 162. Storting ved dets åpning

Stortinget, 9. oktober 2017.

Stortingsåpning
Det 162. Storting ble åpnet i dag. Foto: Stortinget

Ærede President, Folkets representanter.

Jeg hilser Stortinget velkommen til ansvarsfullt arbeid og ønsker at det må bli til gagn for fedrelandet.

Vi er privilegerte som får vokse opp, arbeide, få barn og bli gamle i Norge.

Mye i vårt samfunn kan fortsatt forbedres. Men sammenlignet med tidligere tider og andre deler av verden, har dagens nordmenn mye å være takknemlige for.

Vi får leve i et demokratisk samfunn, i en fredelig del av verden.

Vi har høy levestandard og rause velferdsordninger.

Vårt helsepersonell behandler sykdommer og lidelser som tidligere var uhelbredelige.

Vi støtter hverandre, og den frivillige innsatsen er stor.

Vi har lagt en rekke fordommer fra tidligere tider bak oss, slik at flere kan leve sine liv som den de egentlig er.

 Det er kanskje tilfeldigheter som gjør at hver og en av oss lever her og nå.

Men det er ikke tilfeldigheter som har skapt det samfunnet vi alle nyter godt av.

Det skyldes våre holdninger og den tillit vi har til hverandre.

At vi har vært villige til å arbeide og dyktige til å skape arbeidsplasser.

Men også kloke vedtak fattet i denne sal.

Mange vedtak her er fattet ikke bare for at de skulle være til gagn for nordmenn i sin tid.

Vedtakene skulle også være til gagn for kommende generasjoner.

 

Regjeringen mener dette perspektivet blir enda viktigere fremover.

«Et bærekraftig velferdssamfunn» blir overskriften på regjeringens arbeid kommende år.

Regjeringen vil sikre at det samfunnet vi overleverer til våre barn er i enda bedre forfatning enn det vi overtok fra våre foreldre.

Regjeringen vil arbeide for et samfunn som er bærekraftig økonomisk, sosialt og miljømessig.

I Norge har vi små forskjeller. Regjeringen vil arbeide for at det fortsatt skal være slik. Veien ut av lavinntekt for den enkelte er arbeid. Derfor må arbeidslinjen styrkes.

De kommende årene skal Norge oppfylle våre klimaforpliktelser fra Paris-avtalen. Målene er mer ambisiøse enn noensinne. Sammen med EU har vi gode muligheter til å nå dem.

Norge skal gi beskyttelse til mennesker på flukt. Samtidig må den totale innvandringen til Norge søkes tilpasset samfunnets kapasitet til vellykket integrering. Regjeringen vil derfor føre en streng og forutsigbar innvandringspolitikk. Vi må samtidig styrke integreringen, slik at flere kan forsørge seg selv og delta i samfunnet.

 

Fallet i oljeprisen rammet norsk økonomi hardt.

Sett i et lengre perspektiv har likevel de siste tiårene vært en gyllen periode. Viktige økonomiske trender har gått vår vei. Nå brytes trendene.

Den kraftige veksten i Oljefondet vil ikke fortsette. Statens inntekter fra olje- og gassvirksomheten har avtatt, og vil gradvis reduseres ytterligere. En eldre befolkning betyr lavere skatteinntekter og høyere utgifter til helse- og omsorgstjenester.

Norge har likevel et godt utgangspunkt for å sikre et bærekraftig velferdssamfunn. Vi har solide statsfinanser, et produktivt næringsliv og en høyt utdannet arbeidsstyrke.

Men gode løsninger vil kreve innsats på flere områder. Flere må stå lenger i jobb og flere må være i arbeid.

Arbeid er også den enkeltes beste mulighet til å øke sin inntekt og velstand.

På lang sikt er det veksten i fastlandsøkonomien som bestemmer velferdsutviklingen.

En politikk for bærekraftig velferd må derfor styrke vekstevnen i økonomien.

Skatter og avgifter må innrettes slik at bedriftene gis gode arbeidsvilkår. Bedre infrastruktur er viktig. Ny kunnskap vunnet gjennom forskning og utvikling styrker også evnen til vekst. Skolen må gi hver enkelt kunnskap og ferdigheter til å gripe de muligheter arbeidslivet byr på. Kompetansen må fornyes slik at ingen går ut på dato i vårt arbeidsliv.

Dette vil regjeringen prioritere høyt.

Økt yrkesdeltakelse og vekst er likevel neppe nok.

Bedre løsninger i offentlig sektor må også til.

I møte med nye utfordringer må vi evne og våge å tenke nytt. Vi må gjennomføre nødvendige reformer, også når det er krevende på kort sikt.

Tempoet i digitaliseringen må øke.

Arbeidskraft må frigjøres slik at flere kan yte omsorg og sikre våre eldre en verdig alderdom.

På den måten legger vi til rette for at Norge forblir et godt land å bo i også for kommende generasjoner.

 

Høy verdiskaping og et bærekraftig velferdssamfunn er ikke mulig uten handel og investeringer over landegrensene.

I en urolig verden er det økt fare for proteksjonistiske tiltak.

Regjeringen vil fortsette arbeidet for å styrke internasjonal handel og oppnå best mulig betingelser for eksport av norske varer og tjenester.

I Norge er det lang tradisjon for kontinuitet i utenriks- og sikkerhetspolitikken. Det er bred enighet om de verdiene politikken bygger på.

Det endrete sikkerhetspolitiske landskapet krever at vi tar bevisste valg for å ivareta norske interesser. Regjeringen vil hegne om en verden tuftet på internasjonal rettsorden og sterke institusjoner.

NATO, forholdet til USA og den kollektive sikkerhetsgarantien forblir bærebjelken i norsk sikkerhetspolitikk. Samtidig må Europa styrke sin evne til å møte sikkerhetsutfordringene. Derfor bygger regjeringen et tettere sikkerhetspolitisk samarbeid med sentrale europeiske allierte og de nordiske landene. Forsvarets operative evne skal styrkes i tråd med langtidsplanen.

Norge er en pådriver for konfliktløsning og utvikling som bidrar til at nye kriser forebygges.

FNs bærekraftsmål er styrende for norsk utviklingspolitikk. Utdanning er en forutsetning for utvikling og en hovedsatsing i regjeringens utviklingspolitikk.

Norge vil fortsette innsatsen i kampen mot internasjonal terrorisme og voldelig ekstremisme.

 

Norske borgeres trygghet og sikkerhet krever at vi styrker vår evne til å håndtere kriser og uventede hendelser.

Digitaliseringen er en avgjørende del av vår verdiskapning og vekst. Samtidig gjør den oss mer sårbare. Arbeidet med IKT-sikkerhet må derfor ha høy oppmerksomhet.

Regjeringen vil videreutvikle totalforsvaret og øke motstandsdyktigheten i samfunnskritiske funksjoner.

 

De ikke-sosialistiske partiene fikk flertall ved årets stortingsvalg. Regjeringen vil på denne bakgrunn fortsette sitt arbeid.

Regjeringen vil bygge videre på den enighet som er oppnådd om blant annet skattesystemet, forskning og høyere utdanning, infrastruktur og forsvar.

Regjeringen inviterer Stortinget til samarbeid om å skape et bærekraftig velferdssamfunn.

 

Jeg ber Gud velsigne Stortingets arbeid, og erklærer Norges 162. storting for åpnet.

Gitt på Oslo slott 6. oktober 2017.

Under Vår hånd og riksseglet