Hans Majestet Kongens tale til det 163. Storting ved dets åpning

Stortinget, 2. oktober 2018.

Ærede President, Folkets representanter.

Jeg hilser Stortinget velkommen til ansvarsfullt arbeid og ønsker at det må bli til gagn for fedrelandet.

 

Den 17. januar ble regjeringen utvidet med partiet Venstre.

Til grunn for utvidelsen ligger den politiske plattformen partiene ble enige om på Jeløya.

Plattformen beskriver regjeringens mål om å skape et bærekraftig velferdssamfunn.

Den beskriver også seks utfordringer for Norge som regjeringen vil arbeide med for å nå dette målet.

 

Den første utfordringen er å omstille norsk økonomi for å skape nye arbeidsplasser og flere ben å stå på.

Regjeringen vil bygge ut veier og jernbane for å fremme omstilling og vekst.

Ny kunnskap styrker evnen til vekst. Regjeringen vil legge frem en revidert langtidsplan for forskning og høyere utdanning.

For at ingen skal gå ut på dato, må vi gjøre mer for å oppdatere vår kompetanse. Regjeringen vil fremme tiltak for å la flere få mer opplæring mens de er i jobb.

 

Den andre utfordringen er å oppfylle Norges klimaforpliktelser, slik at vi tar vår del av ansvaret.

Sommeren 2018 kom med varmerekorder og tørke. Et mer ekstremt vær har blitt mer vanlig. Det er avgjørende at verden når sine klimamål. Norge skal oppfylle våre utslippsmål i samarbeid med EU. 

Parisavtalen er vårt viktigste internasjonale rammeverk. I desember vedtas kjøreregler for hvordan landene skal følge opp avtalen. Norge skal være pådriver.

Bevaring av verdens regnskoger er avgjørende for å håndtere klimautfordringen. Regjeringen vil styrke dette viktige arbeidet.

Regjeringen vil føre en politikk som skaper grønn vekst og nye grønne jobber.

Regjeringen vil legge til rette for fortsatt fornyelse av bilparken.

 

Den tredje utfordringen er å skape et inkluderende arbeidsliv.

Regjeringens mål er et samfunn med små forskjeller, der alle kan delta og der alle gis muligheten til å bidra. Det største skillet i Norge går mellom de som er i jobb og de som står utenfor arbeidslivet.

Flere må gis muligheten til å forsørge seg selv og sin familie gjennom lønnet arbeid.

Den gode utviklingen i arbeidsmarkedet gir en god anledning til ekstra innsats. Regjeringen inviterer arbeidsgivere med på dugnad for å ansette flere som i dag står utenfor på grunn av nedsatt funksjonsevne eller hull i CVen.

 

Den fjerde utfordringen er å sikre gode velferdsordninger i en tid hvor andelen eldre øker.

Regjeringen vil gjennomføre reformen ”Leve hele livet”. Reformen skal gi eldre og deres pårørende økt valgfrihet, livskvalitet og trygghet.

Regjeringen vil videreføre prøveordningen med statlig finansiert eldreomsorg.

Tilbudet til utsatte mennesker i vårt samfunn, som rusavhengige og mennesker med psykiske lidelser, skal styrkes. Et offentlig utvalg skal utrede en rusreform. Målet er at brukerne får riktig og rask hjelp uten å risikere straffeforfølgning.

Regjeringen tar sikte på å legge frem en opptrappingsplan for barn og unges psykiske helse i løpet av høsten 2018 og en ny nasjonal helse- og sykehusplan i 2019.

Regjeringen vil legge frem en folkehelsemelding hvor ensomhet blir et viktig tema.

 

Den femte utfordringen er å redusere fattigdom.

Arbeid er den beste måten den enkelte kan øke sin inntekt og velferd på.

Regjeringen vil derfor forsterke arbeidslinjen.

Økt satsing på kompetanse, inkludering og integrering skal støtte opp om den enkeltes innsats for å komme i jobb.

Regjeringen vil gi barn som vokser opp i familier med lav inntekt bedre muligheter for utvikling og deltakelse i fritidsaktiviteter, barnehage og SFO, slik at de lettere kan stå på egne ben når de blir voksne.

Regjeringen arbeider med en stortingsmelding om sosial bærekraft og hvordan vi reduserer forskjeller.

 

Den sjette utfordringen er å gjennomføre et integreringsløft.

Regjeringens mål er at innvandrere skal være en del av store og små fellesskap i det norske samfunnet.

Regjeringen vil forbedre norskopplæringen og introduksjonsprogrammet for flyktninger for at flere raskere kan gå over til ordinært arbeid og utdanning.

Deltagelse i idrett, kultur og frivillighet gir kompetanse og erfaring som kan tas med inn i arbeidslivet.

For bærekraften i våre velferdsordninger er det sentralt at flere kan forsørge seg selv og delta i samfunnet.

Derfor er det også nødvendig å regulere innvandringen. Den internasjonale migrasjonen er uforutsigbar. Vi må ha høy beredskap for raske skifter.

Regjeringen vil føre en restriktiv, rettssikker og ansvarlig innvandringspolitikk.

 

En viktig prioritet for regjeringen er å skape et tryggere samfunn.

Vi må hindre at barn utsettes for vold og overgrep. Regjeringen vil styrke kompetansen i tjenestene, slik at vold og overgrep blir avdekket tidligere.

Regjeringens arbeid med nærpolitireformen fortsetter. Reformen bedrer evnen til å hindre kriminalitet og verne om ofrene.

For å kunne beskytte innbyggerne i krisesituasjoner, trengs det flere politifolk med god trening og rask tilgang på riktig og godt utstyr, biler og helikoptre. Regjeringen vil derfor styrke beredskapen og forebygge bedre.

Kriminalitet knyttet til IKT krever ny kompetanse i politiet og samordnet innsats.

Ny sikkerhetslov vil i større grad stille krav som verner om samfunnets grunnleggende funksjoner og befolkningens grunnleggende sikkerhet.

 

Det nye sikkerhetspolitiske landskapet krever et troverdig forsvar.

Regjeringen vil styrke Norges forsvarsevne gjennom oppfølging av langtidsplanen for forsvarssektoren og starte arbeidet med neste langtidsplan.

NATOs kollektive garanti forblir bærebjelken i sikkerhetspolitikken.

Samtidig styrkes samarbeidet med USA, Storbritannia, Tyskland og i Norden.

Verden rundt oss preges av økende usikkerhet. Den liberale verdensorden, demokratiske institusjoner og troen på fri handel er under press.

Vi må hegne om de verdiene vi står for.

Brexit vil påvirke også Norge. Regjeringen vil arbeide for et fortsatt velfungerende EØS-samarbeid og videreføre vårt nære samarbeid med Storbritannia.

Regjeringen vil øke forståelsen for at bærekraftig bruk av havet gir både bedre miljø og høyere verdiskaping. Det internasjonale havpanelet er et viktig initiativ.

 

Regjeringen vil ta nye initiativ på en rekke områder. Sammen støtter initiativene opp om målet om et bærekraftig velferdssamfunn og arbeidet for å nå FNs bærekraftsmål.

 

Jeg ber Gud velsigne Stortingets arbeid, og erklærer Norges 163. storting for åpnet.

 

Gitt på Oslo slott 21. september 2018

Under Vår hånd og riksseglet