Hans Majestet Kongens tale til det 164. Storting ved dets åpning

Stortinget, 2. oktober 2019.

Ærede President, Folkets representanter.

Jeg hilser Stortinget velkommen til ansvarsfullt arbeid og ønsker at det må bli til gagn for fedrelandet.

 

Den 22. januar ble regjeringen utvidet med Kristelig Folkeparti.

Til grunn for utvidelsen ligger den politiske plattformen partiene ble enige om på Granavolden.

 

Plattformen beskriver regjeringens mål om å skape et bærekraftig velferdssamfunn.

Skal vi lykkes, må flere komme i arbeid.

Det skal bo og arbeide folk i hele landet.

Da trenger vi flere arbeidsplasser og mer næringsvennlig politikk.

Regjeringen vil følge opp strategien for små og mellomstore bedrifter.

Regjeringen vil redusere næringslivets kostnader ved å forenkle rapportering, lover og regler. Målet er 10 milliarder kroner i perioden 2017–2021.

Regjeringen vil fortsette satsingen på forskning, infrastruktur og et skattesystem som fremmer vekst.

Norge er en ledende havnasjon. Den oppdaterte havstrategien, «Blå muligheter», ble lagt frem før sommeren.

Regjeringen vil gjøre Norge til et laboratorium for blå næringer og grønn ferdsel til havs.

Regjeringen vil legge frem en melding om den maritime politikken.

 

Flere må kvalifiseres til de nye jobbene.

Flere innvandrere må inkluderes i arbeidsmarkedet gjennom bedre integrering.

Vi må også inkludere flere som står utenfor arbeidslivet av andre årsaker.

Regjeringen vil styrke arbeidet med kompetansereformen «Lære hele livet» og følge opp integreringsløftet og inkluderingsdugnaden.

Regjeringen vil iverksette en likeverdsreform.

Målet er å gjøre hverdagen enklere for familier som venter eller har barn med behov for sammensatte tjenester. Blant tiltakene er å forenkle krav til dokumentasjon for ulike hjelpemidler for å unngå unødig dokumentasjon ved kroniske eller medfødte tilstander.

 

Et viktig mål i Granavolden-plattformen er å sikre at kommende generasjoner skal ha like gode muligheter som oss.

Nye varmerekorder verden over, svekket naturmangfold og et klima i endring også her hjemme understreker alvoret.

Norge skal ta sin del av ansvaret for å løse klimautfordringene.

Utfordringene må løses gjennom globalt samarbeid. Vi skal nå våre klimamål i samarbeid med EU.

Regjeringen vil legge til rette for fortsatt utskifting av bilparken og følge opp handlingsplanen for grønn skipsfart.

Forslag om å åpne områder til havs for vindkraft er sendt på høring.

Regjeringen arbeider videre med fullskala CO2-håndtering. Det tas sikte på å fremme en sak for Stortinget i 2020 eller 2021.

Internasjonalt vil regjeringen trappe opp arbeidet med klimatilpasning og forebygging av naturkatastrofer.

 

Sosial bærekraft er et viktig mål i Granavolden-plattformen.

Regjeringen vil beholde et samfunn med små forskjeller og tillit mellom folk.

Fattigdom og utenforskap skal bekjempes.

Regjeringens viktigste strategi er å få flere i arbeid.

Arbeid forebygger fattigdom og utjevner sosiale forskjeller.

En god skole og kunnskap er det viktigste for å skape muligheter for alle.

Skolens innhold fornyes. Høsten 2020 tas nye læreplaner i bruk.

Politikken som føres må støtte opp om familiene og deres mulighet til å organisere sine egne liv.

Regjeringen vil øke barnetrygden for de minste barna.

For barn mellom seks og 18 år, vil regjeringen prøve ut en ordning med fritidskort.

Regjeringen vil innføre redusert betaling for SFO for elever på 1. og 2. trinn fra familier med lav inntekt.

Det vil fremme deltakelse og muligheter for barn som vokser opp i familier med lav inntekt.

Innvandring er en viktig årsak til økt fattigdom og økte forskjeller i det norske samfunnet.

Regjeringen vil videreføre en restriktiv, rettssikker og ansvarlig innvandringspolitikk.

Regjeringen vil bidra til å finne løsninger for flyktninger i deres nærområder og gi beskyttelse til mennesker med et reelt behov for dette.

Regjeringen vil legge frem flere handlingsplaner for å styrke arbeidet mot diskriminering og hatytringer.

 

Trygghet er et viktig mål i regjeringens politiske plattform.

Trygghet skaper frihet og rom for utfoldelse.

Regjeringen vil styrke beredskapen. Arbeidet med å etablere en ny redningsbase i Troms skal starte opp. Politiet i Nord-Norge skal få sivil helikopterberedskap. Og det skal etableres HF-dekning i nordområdene for nødkommunikasjon.

Regjeringen vil prioritere å gjennomføre politireformen.

Målet om to politifolk per 1 000 innbyggere skal nås i 2020.

Målet er en tryggere hverdag og et mer effektivt politi ved å ta i bruk ny teknologi og tilpasse innsatsen til et nytt kriminalitetsbilde.

Regjeringen vil forsterke innsatsen mot kriminalitet i arbeidslivet.

Regjeringen vil legge frem en ny nasjonal helse- og sykehusplan.

Målet er å realisere pasientens helsetjeneste på en bærekraftig måte.

Regjeringen vil følge opp reformen «Leve hele livet».

«Leve hele livet» handler om det grunnleggende som oftest svikter: Mat, aktivitet og fellesskap, helsehjelp og sammenheng i tjenestene.

Regjeringen vil legge til rette for bygging av flere nye plasser i eldreomsorgen.

 

Forpliktende internasjonalt samarbeid gjør verden tryggere og mer stabil.

Verden står overfor utfordringer som er så store at ingen kan løse dem alene.

De globale bærekraftsmålene er verdens og Norges veikart.

Regjeringen vil støtte opp om det internasjonale samarbeidet i en tid der det er under press.

Regjeringen vil arbeide for at EØS-avtalen forblir en velfungerende ramme for Norges deltakelse i det felles europeiske markedet.

Storbritannia vil etter alt å dømme forlate EU og EØS, med eller uten avtale.

Regjeringen har inngått avtaler som sikrer norske borgere og næringsliv så gode og forutsigbare løsninger som mulig dersom Storbritannia forlater EU uten avtale. Det arbeides også med langsiktige, permanente avtaler.

Tilgang til store markeder er avgjørende for norske arbeidsplasser og norsk velferd.

Regjeringen vil bevilge 1 prosent av BNI til bistand.

Innsatsen for å nå bærekraftsmålene om bekjempelse av fattigdom og sult skal styrkes.

Et sterkt forsvar i en sterk allianse er avgjørende for Norges sikkerhet i en usikker tid.

Regjeringen vil fortsette arbeidet med å styrke Norges forsvarsevne.

Regjeringen tar sikte på å legge frem neste langtidsplan for forsvarssektoren til våren.

NATO-solidariteten er bærebjelken i norsk sikkerhetspolitikk.

Regjeringen vil fortsette å samarbeide nært med USA, Storbritannia, Tyskland, Frankrike og våre naboland i Norden og Baltikum.

Dette samarbeidet blir stadig viktigere for å ivareta Norges sikkerhet.

 

Regjeringen vil invitere Stortinget til et konstruktivt samarbeid for å nå disse viktige målene for det norske samfunnet.

 

Jeg ber Gud velsigne Stortingets arbeid, og erklærer Norges 164. storting for åpnet.

 

Gitt på Oslo slott 27. september 2019

Under Vår hånd og riksseglet