Har evaluert EUs anbefaling om røykeforbud

Av Stian Mathisen, EU-delegasjonen

Antallet personer som eksponeres for tobakksrøyk er sterkt redusert i EU og i Norge de siste årene. 88 prosent av nordmenn eksponeres aldri eller nesten aldri for tobakksrøyk i hjemmet, skriver Europakommisjonen i en fersk rapport.

Europakommisjonen melder om en betydelig nedgang i antallet personer som ble utsatt for tobakksrøyk i 2012, sammenlignet med 2009. (Illustrasjonfoto: European Union 2013)

Antallet personer som eksponeres for tobakksrøyk er sterkt redusert i EU og i Norge de siste årene. 88 prosent av nordmenn eksponeres aldri eller nesten aldri for tobakksrøyk i hjemmet, skriver Europakommisjonen i en fersk rapport.

EU har anslått at det i 2002 døde 79.000 mennesker, inkludert 19.000 ikke-røykere, som følge av tobakksrøyk i hjemmet og på arbeidsplassen. På bakgrunn av disse tallene, anbefalte Rådet i 2009 EUs medlemsland å innføre effektiv beskyttelse fra eksponering for tobakksrøyk på innendørs arbeidsplasser, offentlige innendørsarealer, offentlige transportmidler og andre offentlige steder. Rådet la særlig vekt på å beskytte barn og ungdom fra tobakksrøyk.

Betydelig nedgang
Rådets anbefaling ba EUs medlemsland innføre disse tiltakene senest i november 2012, men anbefalingen er ikke lovlig bindende. For å undersøke resultatene av anbefalingen gjennomførte Europakommisjonen i 2012 en undersøkelse, hvor også Norge deltok. Resultatene fra undersøkelsen foreligger nå i en rapport fra Europakommisjonen. I tillegg til EUs 27 medlemsland er også Norge, Island, Makedonia, Tyrkia, Serbia og Kroatia del av undersøkelsen.

Rapporten viser en betydelig nedgang i antallet personer som utsettes for tobakksrøyk siden 2009, men Europakommisjonen mener antallet fortsatt er høyt. 28 prosent av EUs innbyggere som besøkte et utsalgssted for drikke, og 14 prosent som besøkte spisesteder ble utsatt for tobakksrøyk i 2012. På arbeidsplassen ble seks prosent eksponert for tobakksrøyk.

Har innført lovverk og sanksjoner
Irland innførte som det første av EUs medlemsland røykeforbud i 2004. Mange medlemsland innførte derimot ikke røykeforbud før etter Rådets anbefalinger i 2009.

Alle EUs medlemsland har nå innført lovverk som skal beskytte innbyggerne fra tobakksrøyk på innendørs arbeidsplasser, offentlige innendørsarealer, offentlige transportmidler og andre offentlige steder. Lovgivningen er likevel ulik i de forskjellige landene, og ikke alle land har innført like mange, og like strenge restriksjoner.

Alle EUs medlemsland har innført sanksjoner for aktører som ikke følger røykelovgivningen. Sanksjonene rangerer fra 14 euro, som er boten for individer som bryter røykeforbud i Latvia, til 10.000 euro, som er straffen for bedrifter som gjentatte ganger bryter røykeforbud i Østerrike og Hellas.

Rapporten skiller mellom fire ulike typer restriksjoner mot røyking:

  • Totalt forbud mot innendørs røyking
  • Forbud mot innendørs røyking, med tillatelse til å røyke i lukkede rom tilegnet røykere
  • Delvis forbud mot innendørs røyking, ved at egne arealer tilegnes røykere
  • Anbefalinger om ikke å røyke innendørs, eller ingen lovgivning

Støtte til røykeforbud har økt
Norge innførte forbud mot røyking i barer og restauranter i 2004, ikke lenge etter Irland. Rapporten viser at den norske befolkningens støtte til røykfri lovgivning har økt markant siden innføringen av forbudet. Mens 54 prosent av Norges befolkning støttet forbud mot røyking i 2004, hadde antallet steget til 90 prosent i 2011. Det har også blitt målt økt støtte til røykfrie barer og restauranter i flere EU-land. Undersøkelser fra Norge indikerer at røykeforbudet ikke har hatt en vesentlig negativ økonomisk effekt på restaurant- og barinntekter.

Rapporten viser at Norge har innført forbud mot røyking på alle de ti ulike områdene EU anbefaler: arbeidsplasser, lukkede offentlige rom, restauranter, barer, helseinstitusjoner, utdanningsinstitusjoner, offentlige transportmidler, hoteller, omsorgsboliger og fengsler. Av disse er det gitt tillatelse til røyking i tilegnede, lukkede rom på arbeidsplasser, lukkede offentlige steder, helseinstitusjoner, offentlige transportmidler, hoteller, omsorgsboliger og i fengsler.

En undersøkelse som gjengis i rapporten viser at 88 prosent av Norges befolkning aldri eller nesten aldri eksponeres for tobakksrøyk i hjemmet. Alle EUs medlemsland, samt Island og Norge, har lover som begrenser bruk av tobakksreklame, men bare Norge, Island, Finland, Irland og Storbritannia har forbud mot synlig visning av tobakksprodukter i utsalgssteder.

Diskuterte temaet i Dublin
På det uformelle helseministermøtet i Dublin 4. og 5. mars i år stod røykfrie miljøer på agendaen. Irland, som har formannskapet i EU i år, ønsker å støtte Europakommisjonens forslag til revidert tobakksdirektiv, som nylig ble framlagt. Forslaget til revidert direktiv ble lagt fram av Europakommisjonen i desember 2012, og der foreslås blant annet forbud mot smakstilsetninger i tobakk, ny merking av sigarettpakker og mer kontroll av tobakksalg på nett.

– Det irske formannskapet ønsker å få gjennom forslaget til strengere regler så raskt som mulig, og de fleste medlemsstatene i EU ser ut til å være positive til hovedinnholdet i direktivforslaget, men det innføres neppe før sommeren. Europaparlamentet og Rådet har ikke begynt sine forhandlinger om dette ennå, sier helseråd Heidi Langaas ved EU-delegasjonen.

Dersom det blir enighet om det reviderte tobakksdirektivet i EU vil det føre til at alle EUs medlemsland må endre sine lover og innføre de samme tiltakene for å beskytte befolkningen fra tobakksrøyk. Gjennom EØS-avtalen vil også Norge bli berørt av et eventuelt nytt tobakksdirektiv.

I 2010 kom Helse- og omsorgsdepartementet med et innspill til utarbeidelsen av det reviderte tobakksdirektivet, der Norge støttet de foreslåtte tiltakene. Du kan lese Norges innspill her.

Mer informasjon
Les hele «Report on the implementation of the Council Recommendation of 30 November 2009 on Smoke-free Environments».

Les mer om Norges samarbeid med EU på helseområdet.

Les mer om EUs arbeid for røykfrie miljøer.

Til toppen