Høring - gjennomføring av forhøyet avskrivningssats for vogntog, lastebiler og busser

Som ledd i budsjettavtalen mellom Høyre, Frp, Krf og Venstre ble det i budsjettet for 2015 vedtatt at avskrivningssatsen for vogntog, lastebiler og busser skulle økes fra 20 pst. til 22 pst.

Vogntog, lastebiler og busser inngår i skattelovens saldogruppe c, som også omfatter varebiler, drosjebiler og kjøretøy for funksjonshemmede. For å kunne gjennomføre vedtaket om høyere avskrivingssats for vogntog, lastebiler og busser, sender Finansdepartementet på høring et forslag til hvordan eksisterende saldo pr. 31. desember 2014 skal fordeles når saldogruppe c både inneholder vogntog mv. som skal avskrives med forhøyet avskrivningssats og kjøretøy som fortsatt skal avskrives med 20 prosent.

Forslaget medfører at kjøretøy som er yngre enn 10 år, skal fordeles mellom de to kategoriene etter en beregnet nedskrevet verdi av de enkelte kjøretøyene. Dette er mulig når man kjenner et kjøretøys anskaffelseskost og alder. Resterende verdi etter denne beregningen, som bl.a. kan omfatte eldre kjøretøy, skal fordeles sjablonmessig ut i fra hvordan beregnet nedskrevet verdi er fordelt mellom de to gruppene.

Den forhøyede avskrivningssatsen skal gjelde fra og med inntektsåret 2015. Utskilling av saldoverdi av vogntog, lastebiler og busser skal skje som en engangsoperasjon ved ligningen for 2015.

 Les mer i høringsbrevet.

Til toppen