Invitasjon til fagmøte om selskapsretten

Dette innholdet er mer enn 5 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Påmelding skjer ved at navn på deltakere sendes til postmottak@nfd.dep.no innen 30. oktober 2015. Vennligst oppgi referansenr. 15/4732 i påmeldingen.

Stortinget har i anmodningsvedtak 16. juni 2014 bedt regjeringen gjennomgå rammevilkårene for enkeltpersonforetak og vurdere om det skal utvikles et regelverk som etablerer småbedriften som en egen juridisk enhet, jf. Innst. S 244 (2014-2015). Nærings- og fiskeridepartementet har varslet at forenklingene i aksjelovene som trådte i kraft 1. juli 2013 skal evalueres, og at man i den forbindelse også vil vurdere enkelte andre forslag til endringer i aksjelovene.

I forbindelse med dette arbeidet inviterer departementet til et fagmøte med aktuelle aktører fra næringslivet, akademia, advokatstanden og berørte statlige instanser. Påmelding skjer ved at navn på deltakere sendes til postmottak@nfd.dep.no innen 30. oktober 2015. Vennligst oppgi referansenr. 15/4732 i påmeldingen. Det er begrenset plass, så vi ber om at antallet deltakere begrenses til maksimalt to fra hver virksomhet.

Møtet vil bli holdt torsdag 5. november kl. 09:30-11:30 på Seminarrom 2 på Det juridiske fakultet, Universitetet i Bergen – Jusbygg 1, Magnus Lagabøtes Plass 1, 5010 Bergen. Se link til kart over Jusbygg 1.

Program

09:30-09:40 Velkommen v/ avdelingsdirektør Emma C. Jensen Stenseth, Nærings- og fiskeridepartementet
09:40-10:00

"Aksjelovene § 3-8 - Erfaringer og mulige forenklinger"
Professor Johan Giertsen, Det juridiske fakultet, Universitetet i Bergen
Professor Tore Bråthen, Institutt for rettsvitenskap, Handelshøyskolen BI

10:00-10:20

"Kan økt vedtektsfrihet bidra til enklere saksbehandling?"

Filip Truyen, partner i Wikborg Rein & Co og professor II dr. juris ved Det juridiske fakultet, Universitetet i Bergen 
10:20-10:30  Pause
10:30-10:50

"Relasjonene mellom selskaps-, regnskaps- og skatteretten. Forenkling og klargjøring."

Partner PhD Hugo P. Matre, Advokatfirmaet Schjødt AS
10:50-11:30 Spørsmål og diskusjon

Nærmere om temaene

Aksjelovene § 3-8 - Erfaringer og mulige forenklinger

Aksjelovene § 3-8 skriver seg fra kapitaldirektivets regulering av "etterstiftelse", men har i norsk rett fått et langt videre område. Bestemmelsens skjønnsmessige kriterier, kostnader ved redegjørelsen, og inngripende ugyldighetsvirkning gjør at § 3-8 er blitt en mer tyngende begrensning for aktørene enn lovgiveren så for seg da aksjelovene ble vedtatt i 1997. I lys av erfaringene med § 3-8, vil innlederne peke på mulige reformer og/eller forenklinger.

Kan økt vedtektsfrihet bidra til enklere saksbehandling?

I både konserner og i mindre bedrifter med tett kobling mellom eierskap og ledelse kan krav til behandling i styret og generalforsamling oppleves som unødig tungvint. Bør man i vedtektene kunne fastsette at en vesentlig del av forvaltningsansvaret legges til den daglige ledelse, mens styret primært skal ha en tilsynsfunksjon? Kan det også tenkes situasjoner hvor beslutninger på eiernivå kan være et alternativ til behandling på generalforsamlingen?

Relasjonene mellom selskaps-, regnskaps- og skatteretten. Forenkling og klargjøring.

Bør gjennomføringsreglene for transaksjoner være felles for skatte-, regnskaps- og selskapsrettslige formål, eller er ulikhetene i reguleringen for store for slik harmonisering? Fungerer lovlighetskravet for egenkapitaltransaksjoner i skatteloven som et hensiktsmessig bindeledd mellom skatt, selskap og regnskap?

Formålet med møtet er å få innspill til departementets arbeid med å følge opp Stortingets anmodningsvedtak og en kommende evaluering av aksjelovene, og deltakere oppfordres til å komme med innspill under diskusjonen.

Vel møtt!