Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Kampen om jaktmarkene er i gang

Nå har konkurransen om storviltjakta startet. Søknadene renner inn på de mest attraktive feltene hos Statskog. Søknadsvinduet for storviltjakt er åpent i april på Inaturs  nettside.

Landets mest attraktive jaktfelt

Enkelte av Statskogs felt er blant landets aller mest attraktive. Statskog melder at over 60 forskjellige jaktlag har søkt på ett og samme jaktfelt. Eksempler på populære jaktfelt er Kvænangsbotn og Rostadalen i Troms, Junkerdal og Kvalfors i Nordland, Bogn søndre og Ørsundli i Trøndelag samt Finnemarka og Imslia i Sør-Norge. I følge Statskog går interessen ned for enkelte områder. Det gjelder spesielt i områder med ulv og redusert elgbestand.

Statskog tilbyr også villreinjakt i Njardarheim og på Dovre. Antallet søkere  har eksplodert de siste årene. Villreinjakt frister stadig flere, og Statskog regner med at flere kommer til å søke hos dem i år. De trekker blant alle som søker, og alle har like store muligheter for tilgang på jaktfeltene.

Jakt
Jakt har sterke tradisjoner her til lands. Statskog har tilbud om det meste både innen småvilt og storvilt uansett hvilken jakt du foretrekker, og landskap du trives i. Statskog tilbyr også et eget jaktkort for små rovvilt. Foto: Jan Erik Hansen/Statskog.

Tilgang på jaktfelt avklares i midten av mai

Søknadsvinduet for storviltjakt er åpent i april på Inatur. Vinnerne trekkes ut maskinelt. Hvem som får jakte på de ulike jaktfeltene på Statskogs grunn i Norge er avklart i midten av mai. Inatur.no er i dag den største markedsplassen for nettbasert salg av jakt, fiske og hytteutleie i Norge med 1,6 millioner besøk per år.  

Jakta gir stor verdiskaping

– Eg trur vi berre har sett starten på ein sterkt voksande marknad. Jakta gir også verdiskaping i nærliggande næringar. Jakttida på elg har blitt lenger i tråd med dei signala som regjeringa har gitt. Det gir fleire moglegheiter for auka næringsutvikling. Viltkjøt er eit unikt kjøt som folk vil ha, sier landbruks- og matminister Jon Georg Dale. 

Et bredt spekter naturbaserte opplevingsprodukt bidrar til lokal sysselsetting og verdiskaping over hele landet. Og etterspørselen øker, både fra inn- og utlandet. Jaktsesongen i Norge for elg, hjort, villrein og rådyr er på høsten, og jakta har en stor betydning både for bestandene, verdiskaping, tradisjoner og friluftsliv.

Elg.
Statskog ønsker å senke terskelen for å jakte elg. Nå kan hvem som helst kjøpe jaktrettighet på elg uten å være med i et jaktlag. Foto: Nils Fredrik Stenseth/Statskog.

Fakta om jakt i Norge:

  • 7 av 10 er svært eller ganske interessert i naturforvaltning og interessen er økende. 
  • Når det gjelder holdninger til jakt generelt, har andelen som er svært positive eller positive økt noe fra 2014. Menn er fortsatt mer positive enn kvinner, men kvinner er i økende grad mer positive til jakt.
  • Tiltroen til at jakt utøves på en human og forsvarlig måte i Norge har økt siden 2014, med tilsvarende lik økning blant kvinner og menn, og i større grad eldre enn yngre.
  • Halvparten av befolkningen er positive til «catch and release» innen fisking, og andelen er uendret fra 2014. Andelen som er svært positive eller positive er høyest blant de yngste (15-29 år).

Kilde: Natur- og miljøbarometeret (2017)

En halv million jegere i Norge

Nesten en halv million nordmenn er oppført i jegerregisteret. De siste fem årene har antallet kvinnelige jegere økt med 21 prosent. I Akershus, Sør-Trøndelag og Hedmark finner vi flest jegere. I 2017 var det over 142.000 jegere som la ut på jakt, ifølge Statistisk sentralbyrå. Det er en trend at den enkelte jeger bruker stadig mer ressurser på å utøve jakt. 

Norge Skogeierforbund har estimert at omsetningen knyttet til jakt i Norge kan økes til rundt 1,8 milliarder kroner i 2020. Det er en økning på over 60 prosent siden 2009. Tall fra FACE (The European Federation of Associations for Hunting & Conservation) viser at jakt og fiske bidrar med 144 milliarder kroner til Europas økonomi.

Jeger
Norge har rike tradisjoner knyttet til jakt, fiske og fangst. Og når vi forvalter ressursene rett, så byr landet vårt på rike muligheter. Foto: Espen Stokke/Landbruks- og matdepartementet.

Hva er Statskog?

  • Statskog er landets største grunneier, og er et statsforetak. Statens grunn en femtedel av fastlands-Norge.
  • Som forvalter skal Statskog SF sikre fellesskapets verdier. 
  • Nær 7 av 10 mener at Statskog bedriver god forvaltning av jakt og fiske. Det viser Natur- og miljøbarometeret (2017).
  • Statskog skal forvalte, drive og utvikle statlige skog- og fjelleiendommer med tilhørende ressurser. 
  • Statskog skal drive et aktivt naturvern og ta hensyn til friluftsinteresser. 
  • Statsforetaksformen er valgt fordi Statskog skal drives etter bedriftsøkonomiske prinsipper, men er samtidig pålagt å løse andre samfunnsmessige og sektorpolitiske målsettinger på oppdrag fra eier. Staten er 100 prosent eier av Statskog SF. Eierskapet utøves av landbruks- og matministeren.
Til toppen