Klima- og miljødepartementets prioriterte EU-/EØS-saker 2016

Dette innholdet er mer enn 5 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Norsk klima- og miljøpolitikk er tett sammenvevd med politikken innenfor EU-/EØS-samarbeidet. Politikkutformingen skjer i stor grad innenfor rammen av EØS-avtalen og i tett samarbeid med EU-landene.

Norge og EU deler mange av de felles utfordringene på miljø og klima, og miljøtilstanden påvirkes i stor grad av grenseoverskridende forurensning. Flere av de største miljøutfordringene, som tap av biologisk mangfold, global oppvarming og spredning av miljøgifter, er globale. Norge og EU er derfor også nære allierte i utviklingen av den globale miljø- og klimapolitikken.

Norge ønsker å bidra til en ambisiøs miljøpolitikk i Europa. Det innebærer å følge politikkutviklingen i EU bredt for å fange opp nye initiativ tidlig, delta aktivt i beslutningsprosessene gjennom ulike faser, samt i videreutvikling og revidering etter at regelverket er vedtatt.

Klima- og miljødepartementet (KLD) utarbeider hvert år en strategi for hvilke saker som skal prioriteres i arbeidet overfor EU. Formålet med strategien er å gjøre departementets EU/EØS-arbeid effektivt og målrettet. Sakene som løftes frem er av særlig betydning for Norge, og det er saker der vi har faglig mye å bidra med og hvor det pågår viktige prosesser i EU.

Les strategien.