Kommisjonens forslag om adgang til å gjeninnføre midlertidig grensekontroll

Forslaget inneholder blant annet en generell regel om at Europakommisjonen skal fatte beslutning om midlertidig gjeninnføring av grensekontroll. Ved uforutsette hendelser og i hastetilfeller kan medlemsstatene gjeninnføre grensekontroll av eget tiltak med en varighet på opptil fem dager, heter det i forslaget. Justisråd Joakim Øren rapporterer.

Hovedpunktene:

  • Kommisjonen fremla 16. september forslag til endringer i Schengen-grensekodeksen vedrørende adgangen til midlertidig å gjeninnføre intern grensekontroll.
  • Generell regel om at Kommisjonen skal fatte beslutning om midlertidig gjeninnføring av grensekontroll basert på såkalt komitologiprosedyre.
  • Ved uforutsette hendelser/hastetilfeller kan medlemsstatene gjeninnføre grensekontroll av eget tiltak med en varighet på opptil fem dager.
  • Dersom det avdekkes at et medlemsland har vedvarende og alvorlige mangler knyttet til kontrollen av sin del av yttergrensen, kan grensekontroll gjeninnføres for perioder på maksimalt seks måneder.
  • Norge og de assosierte Schengen-landene har ikke stemmerett i spørsmålet om hvorvidt man skal innføre midlertidig grensekontroll, ei heller i forhold til våre egne grenser.

La frem forslag til endringer
Kommisjonen fremla 16. september forslag til endringer i Schengen-grensekodeksen vedrørende adgangen til å midlertidig gjeninnføre intern grensekontroll, samt endringer i det tidligere fremlagte forslaget om etableringen av en Schengen-evalueringsmekanisme for å inkorporere/reflektere forslagene til Schengen-grensekodeksen. For å forklare bakgrunnen for forslagene utga Kommisjonen også en meddelelse.

Både i meddelelsen og på pressekonferansen til innenrikskommissær Cecilia Malmström vektlegges det at reisefriheten som Schengen innebærer er goder som tilkommer alle borgere som bor i dette området, og at den generelle regelen derfor bør være at avgjørelser som griper inn i dette godet fattes på unionsnivå og ikke ensidig av medlemsstatene.

Forslag til endringer i Schengen-grensekodeksen
I henhold til dagens grensekodeks kan medlemsstatene gjeninnføre midlertidig grensekontroll i opptil 30 dager dersom det foreligger en alvorlig trussel mot den offentlig orden eller intern sikkerhet. Ved en planlagt gjeninnføring av grensekontroll skal de andre medlemsstatene og Kommisjonen informeres i forkant, og i etterkant ved gjeninnføring av grensekontroll ved uforutsette hendelser. Den midlertidige grensekontrollen kan også forlenges etter at de andre medlemsstatene og Kommisjonen har blitt informert.

Det fremlagte forslaget fra Kommisjonen inneholder flere endringsforslag til dagens ordning som beskrevet ovenfor. De viktigste endringsforslagene er:

· En generell regel om at Kommisjonen skal fatte beslutning om midlertidig gjeninnføring av grensekontroll basert på såkalt komitologiprosedyre.

· Ved planlagte/forutsette gjeninnføringer av grensekontroll skal medlemsstaten sende forespørsel til Kommisjonen senest seks uker før den planlagte gjeninnføringen, som så avgjør spørsmålet basert på komitologiprosedyre.

· Ved uforutsette hendelser/hastetilfeller kan medlemsstatene gjeninnføre grensekontroll av eget tiltak med en varighet på opptil fem dager. Dersom trusselen mot den offentlige orden eller intern sikkerhet fortsatt vedvarer etter fem dager, er det Kommisjonen som fatter avgjørelse om forlengelse av grensekontrollen basert på den såkalte hurtigprosedyren i bestemmelsene om komitologi.

· Grensekontroll kan innføres for maksimalt 30 dager. Dersom trusselen fortsatt består, kan den forlenges på perioder av 30 dager, men periodene kan samlet sett ikke overstige seks måneder.

· Det åpnes for adgang til å gjeninnføre grensekontroll når det foreligger en alvorlig trussel mot den offentlige orden eller indre sikkerhet ikke bare på nasjonalt nivå, men også på unionsnivå.

· Før Kommisjonen fatter sin avgjørelse kan den anmode medlemsstatene og EU-byråer som Frontex og Europol om ytterligere informasjon, samt gjennomføre inspeksjoner for om nødvendig å verifisere informasjon som er relevant for avgjørelsen om å gjeninnføre grensekontroll .

· Før grensekontroll innføres skal Kommisjonen vurdere om dette utgjør en passende/proporsjonal reaksjon mot den trusselen som foreligger mot den offentlige orden eller indre sikkerhet. Ved vurderingen skal man blant annet vektlegge de sannsynlige virkningene av trusselen som forligger og om hvorvidt det finnes tekniske/finansielle støtteordninger som kan avhjelpe trusselen.

Videre foreslår Kommisjonen en nyvinning i tilfeller hvor det gjennom Schengen-evalueringsmekanismen avdekkes at et medlemsland har vedvarende og alvorlige mangler knyttet til kontrollen av sin del av yttergrensen eller returprosedyrer (jf også forslag til nye art. 14 og 15 i evalueringsmekanismen som behandles under). Dersom de avdekkede manglene utgjør en trussel mot den offentlige orden eller intern sikkerhet på unions- eller nasjonalt nivå, kan grensekontroll gjeninnføres for en periode på maksimalt seks måneder. Denne perioden kan forlenges med ytterligere perioder a maksimalt seks måneder. En slik forlengelse kan bare bli gitt tre ganger. Også her er det Kommisjonen som fatter avgjørelsen basert på komitologiprosedyre.

Kommisjonens endringsforslag i Schengen-grensekodeksen finnes her.

Schengen-evalueringsmekanisme
Kommisjonen fremla i november 2010 et forslag til en Schengen-evalueringsmekanisme. Et endret forslag fremlegges nå, først og fremst for å inkorporere de endringene som tilleggsforslagene til grensekodeksen fordrer. I så henseende er det først og fremst art. 14, art. 15 og fortalens punkt 14 som er av spesiell interesse.

I art. 14 foreslås det at dersom Schengen-evalueringen av et medlemsland avdekker alvorlige mangler knyttet til kontrollen av yttergrensen eller returprosedyrer, kan Kommisjonen be om at medlemslandet utfører visse foranstaltninger. Dette kan innebære innsettelse av såkalte European Border Guard teams i henhold til Frontex-forordningen, fremleggelse av strategiske risikoanalyser og plan for utplassering av teknisk utstyr for godkjennelse av Frontex, eller krav om at visse grenseoverganger stenges inntil den avdekkede svakheten er rettet opp.

I art. 15 foreslås det at dersom evalueringsrapporten fastslår at det evaluerte medlemslandet alvorlig forsømmer sine forpliktelser i forbindelse med kontroll ved de ytre grenser eller returprosedyrer skal medlemslandet senest tre måneder etter å ha mottatt evalueringsrapporten rapportere om gjennomføringen av handlingsplanen for å rette opp manglene. Hvis Kommisjonen etter tremånedersperioden finner at situasjonen fortsatt er uendret, åpnes det for adgang til å gjeninnføre grensekontroll i henhold til grensekodeksen som gjennomgått ovenfor.

Kommisjonens nye forslag til Schengen-evalueringsmekanisme finnes her.

Til toppen