Historisk arkiv

Kommunal medfinansiering – første tertial 2012

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Helse- og omsorgsdepartementet

Samhandlingsreformen handler om å skape et mer helhetlig helsetilbud for pasientene, om å forebygge mer og å bygge opp helsetjenester nærmere der folk bor. Kommunene har derfor fått nye oppgaver og har fått overført midler til å løse de.

Samhandlingsreformen handler om å skape et mer helhetlig helsetilbud for pasientene, om å forebygge mer og å bygge opp helsetjenester nærmere der folk bor. Kommunene har derfor fått nye oppgaver og har fått overført midler til å løse de. Kommunene skal betale en del av regningen når innbyggerne legges inn på sykehus. Når kommunene er med på å betale for innleggelsene vil det føre til at de blir mer bevisst på viktigheten av å fremme helse, forebygge sykdom og bygge opp lokale tilbud. Kommunene har fått overført om lag fem milliarder kroner fra sykehusene til å betale sin del av sykehusregningen.

Det foreligger nå tall for sykehusaktiviteten i første tertial 2012 som viser at kommunenes utgifter til kommunal medfinansiering vil bli på om lag 1,77 mrd. kroner. Sykehusene har gitt flere behandling enn forventet, og ventetidene går nedover. Samtidig er det viktig at kommuner og sykehus jobber for at færrest mulig trenger behandling i sykehus. Både forebygging og gode alternative tilbud i kommunene kan bidra til dette. Tall for hele 2012 basert på første tertial er usikre. Det er derfor for tidlig å trekke bastante konklusjoner.

Foreløpige tall for utskrivningsklare pasienter viser at ordningen fungerer slik den er ment. Kommunene tar i mot utskrivningsklare pasienter raskere. Det er bra for pasientene og det frigjør samtidig kapasitet i sykehusene.

KS har vært med på kostnadsberegningene som ligger til grunn for Samhandlingsreformen. Reformen gir kommunene insentiver til å iverksette forebyggende tiltak for å redusere kommunenes faktiske utgifter til medfinansiering. Helse- og omsorgsdepartementet vil følge nøye med på utviklingen i kommunenes aktivitet og kostnader gjennom den løpende oppfølgingen som er etablert i regi av Helsedirektoratet i samarbeid med KS.

Helsedirektoratet vurderer nå endringer av a konto-beløpene for resten av året basert på faktisk aktivitet i første tertial for den enkelte kommune. Nærmere informasjon om eventuelle endringer forventes publisert i uke 27.

Les mer om tallgrunnlaget på Helsedirektoratets nettsider

 

Følg Helse- og omsorgsdepartementet på Facebook Følg oss på Facebook       Følg Helse- og omsorgsdepartementet på Twitter Følg oss på Twitter