EUs langsiktige arbeidsmarkedsplan - Konklusjoner fra Rådsmøtet

Rådsmøtet for sysselsetting, sosialpolitikk, helse og forbrukersaker fant sted i Brussel 30. november. Vi har oppsummert Rådets konklusjoner vedrørende dokumentet ”Promoting labour market inclusion – Recovering from the crisis and preparing for the post-2010 Lisbon Agenda” – med andre ord hvordan EU-landene kan legge en langsiktig arbeidsmarkedsplan etter krisen. Her er hovedpunktene:

-           Rådet anerkjenner nytten av Den europeiske sysselsettingsstrategien og sysselsettingsretningslinjene (Employment guidelines).  Rådet mener videre at bruken av ”flexicurity” er et nyttig verktøy mot arbeidsledighet.

-          Viktigheten av likestilling på arbeidsmarkedet understrekes.

-          Selv før krisen var en tredjedel av arbeidsstyrken utenfor arbeidslivet. I de neste tiårene vil andelen yrkesaktive per eldre halveres fra 4 til 2.

-          Uønsket frafall av yrkesaktive fra arbeidslivet kan ha store konsekvenser for Europas økonomi, og må unngås. Dette gjelder blant annet tidlig pensjonering og trygdesnylting.

-          Dagens støtteordninger for å bedre økonomien i lys av krisen må opprettholdes, samtidig som man planlegger en exit-strategi.

-          Medlemslandene og Kommisjonen bør: Promotere felles retningslinjer for flexicurity for å tilpasse arbeidsstyrken til vekslende etterspørsel og behov.

-          Bruke ”best-practices” og ”Open Method of Coordination (OMC)”

-          Starte diskusjonene om post-2010 Lisboa strategien, hvor arbeidsmarkedstiltak bør inkluderes i større grad enn tidligere.

-          Medlemslandene bør: Designe midlertidige og målrettede tiltak for å støtte større deltagelse i arbeidslivet.

-          Fokusere på utdanning og trening av arbeidsstyrken for å sikre et tilpasningsdyktig arbeidsmarked.

-          Kommisjonen bør: utvikle tiltak for å øke sysselsettingen, og presentere forslagene for Sysselsettingskomiteen (Employment Committee) og Komiteen til sosial beskyttelse (Social Protection Committee).

-          Rådet skal: Fortsette å vektlegge støtteordninger til tross for at verdensøkonomien viser tegn til bedring.

-          Sikre høyere sysselsetting og kvalitet i arbeidslivet i rammen av en markedsøkonomi med velferdssystemer. Det er nødvendig at Lisboa-strategien post-2010 har fokus på å øke tilbudet av arbeidskraft.

Til toppen