Koordinerer innovasjonsarbeid i Europakommisjonen

Av Øyvind Rinbø, EU-delegasjonen

EU legger til rette for økt innovasjon gjennom å skape best mulige rammevilkår for bedrifter og entreprenører. Ivar Engan jobber med å koordinere dette arbeidet i Generaldirektoratet for næringsliv og entreprenørskap i Europakommisjonen.

Ivar Engan er nasjonal ekspert i Generaldirektoratet for næringsliv og entreprenørskap. Foto: Øyvind Rinbø, EU-delegasjonen


EU legger til rette for økt innovasjon gjennom å skape best mulige rammevilkår for bedrifter og entreprenører. Ivar Engan jobber med å koordinere dette arbeidet i Generaldirektoratet for næringsliv og entreprenørskap i Europakommisjonen.

Gjennom EUs overordnete strategi for smart, bærekraftig og inkluderende vekst, Europa 2020, foregår det et omfattende arbeid på en rekke ulike områder. Strategien følges opp gjennom syv delstrategier, såkalte flaggskipinitiativ, hvor innovasjon er én av disse.

På utlån fra norsk forvaltning
Ivar Engan er norsk nasjonal ekspert i Europakommisjonen. Gjennom EØS-avtalen har Norge mulighet til å bidra med slike eksperter, på lik linje med EUs medlemsland. Ordningen er en måte å utveksle kunnskap og erfaringer mellom norsk forvaltning og EUs institusjoner. Engan er på utlån fra Nærings- og handelsdepartementet for en avgrenset periode på inntil fire år.

- Jeg jobbet fem år i departementet hjemme før jeg kom til Brussel i september i fjor. Først jobbet jeg to år med Norges bilaterale nærings- og handelsrelasjoner med andre europeiske land, og de tre siste årene jobbet jeg som taleskriver for Nærings- og handelsministeren, forklarer Engan.

Engan er siviløkonom fra Norges Handelshøyskole og har i tillegg en mastergrad i EU-politikk fra London School of Economics. Han har også kortere praktikantopphold i utenrikstjenesten og NATO bak seg. Noen spesiell erfaring med innovasjonsfagfeltet hadde han imidlertid ikke før han kom til Brussel.

- Jeg var innom innovasjonsfeltet på et overordnet nivå som taleskriver i Nærings- og handelsdepartementet, og selv om jeg er nå er såkalt nasjonal ekspert er jeg nok mer generalist enn spesialist. Men arbeidet i Kommisjonen har gitt meg mulighet til å fortsette å jobbe med ulike arbeidsoppgaver og se de store linjene, sier Engan.

Behov for økt innovasjonsnivå
Akkurat nå er det over 25 millioner arbeidsledige i Europa, og samtidig sliter mange av medlemslandene med høy gjeld og lav vekst. Mer innovasjon blir avgjørende for å komme raskere ut av den økonomiske krisen og samtidig øke Europas konkuranseevne.

- Kommisjonen har en bred tilnærming til innovasjonsbegrepet og ønsker å trekke på alle gode krefter som kan bidra til at Europa blir bedre på innovasjon. I tillegg til å bidra med midler til forskning og utvikling, er det også ønskelig å utvide markedet for innovasjon, sier Engan.

Med små og mellomstore bedrifter (SMB) som sin hovedmålgruppe, støtter Kommisjonens rammeprogram for konkurranseevne og innovasjon, CIP (Competitiveness and Innovation Framework Programme), innovasjonsaktiviteter og legger til rette for investeringer knyttet til slike. Det er videre et mål at aktivitetene skal bidra til løsninger som også gagner samfunnet.

- Gjennom innovasjon bidrar også europeisk næringsliv med løsninger til vår tids største samfunnsutfordringer, som de globale klimaforandringene, en aldrende europeisk befolkning og knapphet på naturressurser, fortsetter han.

Innovasjon på ulike sektorer
- Innovasjon skjer ikke bare skjer i laboratorier og i bedrifter, men også i offentlig sektor.  Derfor ønsker Kommisjonen å øke bevisstheten rundt innovasjon på arbeidsplassene, og ikke minst i offentlig sektor, sier Engan.

Engan forklarer også hvordan innovasjon kan bidra til å løse sosiale utfordringer.

- Vi ser også at mange innovatører bidrar mye til samfunnet utover skatteseddelen; gjennom sosial innovasjon gir entreprenører mange bidrag til å løse sosiale utfordringer. Barnehager er jo egentlig et eksempel på sosial innovasjon, sier han.

Han vektlegger hvordan alle disse satsningene innenfor innovasjonsfagfeltet i sum bidrar til å øke Europas konkurransekraft og sikre vårt velstandsnivå.

Mer informasjon:

Les mer om Europa 2020
Les mer om Norges samarbeid med EU om næringspolitikk

Til toppen