Tilleggsnummer til Statsbudsjettet 2022

Kriminalomsorgen styrkes

Dette innholdet er mer enn 2 år gammelt.

Regjeringen foreslår å bevilge 50 millioner kroner til økt bemanning og innhold i kriminalomsorgen.

For å tilbakeføre domfelte til et liv uten kriminalitet, er det behov for å forbedre innholdet i straffegjennomføringen under kriminalomsorgen. Regjeringen vil øke grunnbemanningen i kriminalomsorgen for å sikre bedre oppfølging og rehabilitering av innsatte. 

– Vi ser at andelen som blir domfelt i økende grad består av personer som er dømt for mer alvorlig kriminalitet. En slik utvikling krever tett oppfølging av de domfelte, sier justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl.

Forebygging av tilbakefall til kriminalitet er et felles ansvar på tvers av sektorer og forvaltningsnivåer. Samtidig er det avgjørende at kriminalomsorgen har tilstrekkelig bemanning til å følge opp de domfelte.

– Det har de senere årene vært en bemanningsreduksjon i kriminalomsorgen. Samtidig står kriminalomsorgen overfor flere utfordringer når det gjelder innholdet i straffegjennomføringen, sier Mehl.

Styrkingen innebærer en helårseffekt på 100 millioner kroner fra og med 2023. Kriminalomsorgen vil fordele midlene basert på behov.