Landbruks- og matministeren sitt svar på skriftleg spørsmål nr. 104 om statsrådens valgt om å åpne for import av eple- og pæretre fra land med pærebrann

Fra representanten Geir Pollestad (Sp)

Representanten Geir Pollestad har stilt følgende spørsmål til skriftlig besvarelse:

"Hva er bakgrunnen for at statsråden har valgt å åpne for import av eple- og pæretre fra land med pærebrann?" 

Svar:

Det har lenge vært et ønske i fruktbransjen om å åpne for import av eple- og pæretrær. Det er et stort potensiale for økt lønnsomhet og produksjon i fruktbransjen. For å bidra til å hente ut det vekst- og inntektspotensialet som er i fruktdyrking, er man avhengig av tilgang til tilstrekkelig plantemateriale av god kvalitet og å kunne ta i bruk moderne utplanting. I dag produseres det for lite produksjonsklare trær for utplanting i fruktfelt i Norge. Dette skyldes i stor grad norske dyrkingsforhold. Import av slike trær fra Europa vil derfor gi norske fruktbønder mulighet til raskere fornying og produksjonsøkning i sine fruktfelt. 

Ved å åpne for import har vi lagt til rette for at norske fruktbønder kan optimalisere sin produksjon gjennom å kunne forlenge sesongen for norsk frukt, øke avling og volum samt gi mulighet for økt sortsmangfold; et mangfold som vil komme både den norske forbruker og næringsmiddelindustrien til gode. 

Friske planter og formeringsmateriale er sentralt i arbeidet med plantehelse, og det er viktig å hindre introduksjon og spredning av nye skadegjørere i størst mulig grad. Dette gjelder både ved innenlands produksjon og ved import. 

Plantesykdommen pærebrann forekommer allerede i Norge. Gjennom import vil risikoen for utbrudd av pærebrann kunne øke. Imidlertid er det satt strenge vilkår knyttet til importen, og import tillates kun i tråd med EUs strengeste regelverk på området. Det innebærer bl.a. at det stilles strenge krav til sykdomstesting og sertifisert produksjon. 

Det legges til grunn at de vilkår som er satt etter anbefaling fra Mattilsynet, er tilstrekkelige, og at risikoen for introduksjon av pærebrann og andre skadegjørere ved import av eple- og pæretrær blir lav. 

Med hilsen   

Sylvi Listhaug