Landbruks- og matministerens svar på spørsmål om import av plantemateriale av kjernefrukt fra land med pærebrann

Skriftlig spørsmål nr. 1180 fra stortingsrepresentant Geir Pollestad (Sp)

Representanten Geir Pollestad har stilt følgende spørsmål til skriftlig besvarelse:

Spørsmålet lyder: 

”Regjeringen har ønsket å åpne for import av plantemateriale av kjernefrukt også fra land med pærebrann. Vil i det minste statsråden sørge for at import av plantemateriale av kjernefrukt kun skal tillates for yrkesdyrking, slik Mattilsynet anbefaler?” 

Mattilsynet har gjennomført høring av forslag om å åpne for import av kjernefruktmateriale og nylig oversendt forslaget til departementet. 

Målsettingen med forslaget er å modernisere norsk fruktdyrking og å øke produktivitet og konkurranseevne i denne næringen.  I føringene fra departementet ble det bl.a. lagt til grunn at forslaget skal baseres på EUs strengeste regelverk for pærebrann, det vil si tilsvare kravene som gjelder for innførsel til EUs vernesoner for pærebrann, samt at importmaterialet skal være tilgjengelig for alle, og kunne nyttes både i yrkesdyrking og privathager, grøntanlegg mv. 

Mattilsynet har anbefalt at import av kjernefruktmateriale fra områder med pærebrann begrenses til yrkesdyrkere. Også flere høringsinstanser uttrykker bekymring med tanke på at det åpnes for import også for andre enn yrkesdyrkere. 

Friske planter og plantemateriale er sentralt i arbeidet med plantehelse, og det er viktig i størst mulig grad å redusere risikoen for introduksjon av skadegjørere. Dette gjelder både ved innenlands produksjon og omsetning, og ved import av plantemateriale. 

Vi vil gjøre en grundig gjennomgang av høringsinnspillene samt forslaget og vurderingene fra Mattilsynet. 

Jeg kan ikke forskuttere konklusjonen på disse vurderingene. 

Med hilsen     

Sylvi Listhaug

Til toppen