Landbruks- og matministerens svar på spørsmål nr. 7 i Stortingets spørretime 21.04.2021

Fra representanten Arne Nærva (SV)

Spørsmål:

Synes statsråden at skuddpremier er forenlig med moderne, økologisk tankegang, og hvis nei – hva vil han gjøre med det?

Svar:

Temaet representanten tar opp, er knyttet til viltloven § 51 første ledd om skuddpremier. Bestemmelsen åpner for at skuddpremie kan fastsettes for visse viltarter. Forutsetningene for godkjenning av en skuddpremieordning er at viltarten har jakttid og at den gjør skade. Fastsettelse av skuddpremie trenger godkjennelse av fylkeskommunen eller den fylkeskommunen i samråd med direktoratet​ gir fullmakt.

Jeg vil vise til at regjeringen i mars 2020 satte i gang et lovarbeid med mål om å gjennomgå og modernisere viltloven. Loven er nærmere 40 år gammel og det er behov for en lovrevisjon. Dette lovarbeidet er godt i gang, og følges opp av Landbruks- og matdepartementet og Klima- og miljødepartementet i fellesskap.

President, en ny lov bør bygge videre på det som fungerer godt, men loven må også ta høyde for teknologisk utvikling, nye utfordringer og bedre samordning med annet regelverk. Viltlovens bestemmelse om skuddpremier har over tid vært gjenstand for debatt. I forbindelse med departementenes innspillsmøte i juni 2020, om behov for endringer i viltloven, ble skuddpremiebestemmelsen trukket frem fra ulike organisasjoner og fagmiljøer.

Jeg vil vise til at Miljødirektoratet er vårt fagdirektorat på viltområdet og vil være en sentral bidragsyter i det pågående lovarbeidet. I et felles supplerende tildelingsbrev fra Landbruks- og matdepartementet og Klima- og miljødepartementet av 9. mars 2021, er Miljødirektoratet gitt en rekke utredningsoppdrag i tiden fremover. En nærmere utredning av viltloven § 51 om skuddpremier er ett av disse oppdragene.

Fristen for oppdraget er satt til desember 2021. Jeg ser frem til Miljødirektoratets utredningsrapporter både når det gjelder dette og øvrige temaer som fremgår av det supplerende tildelingsbrevet.

President, den gjeldende bestemmelsen om skuddpremier er under utredning som ledd i det pågående lovarbeidet. Jeg vil ikke foregripe den pågående utredningen, og ønsker derfor ikke på nåværende tidspunkt å gå nærmere inn på de ulike aspektene som representanten Nævra spør om.