Landbruksministrene i OECD drøftet utfordringene i landbruket

Dette innholdet er mer enn 1 år gammelt.

Temaet for ministermøtet var «Building Sustainable Agriculture and Food Systems in a Challenging Environment: Shared Challenges, Transformative Solutions».

Tre store utfordringer stod sentralt i diskusjonene mellom landbruksministrene:

  • Hvordan sikre nok, trygg og næringsrik mat til en stadig økende befolkning?
  • Hvordan redusere klimautslippene og samtidig tilpasse produksjonen til klimaendringene?
  • Hvordan sikre til at landbruket har rammevilkår som gjør sektoren attraktiv for kommende generasjoner?

Betydningen av nasjonal produksjon

Ulike nasjonale innfallsvinkler og forutsetninger gjorde at diskusjonen mellom ministrene fikk stor bredde. Sandra Borch la vekt på betydningen av nasjonal og lokal produksjon for matsikkerheten.

– En av de viktigste oppgavene for en landbruksstatsråd er å legge til rette for at ressursene for matproduksjon blir utnyttet, ikke minst i en tid som denne, understreket Borch i møtet.

– Jeg merket meg at dette synspunktet ikke fikk like mye gehør hos alle, for eksempel blant de store eksportørlandene, forteller Borch.

Hun framhevet også familiebrukets plass i landbruket, viktigheten av økonomien i sektoren, innovasjon og teknologi, rekruttering og arbeidet den norske regjeringen gjør for å sikre et bærekraftig og framtidsrettet jordbruk.

Den norske landbruks- og matministeren hadde flere bilaterale samtaler med andre land for å drøfte saker av gjensidig interesse.  Et mulig tettere samarbeid om internasjonale skogspørsmål ble drøftet med Slovenia, Østerrike og Finland.  

Landbruks- og matminister Sandra Borch
Landbruks- og matminister Sandra Borch i møtesalen. Foto: Landbruks- og matdepartementet

Ulike veier for ulike land

Ministrene understreket nødvendigheten av tett internasjonalt samarbeid, og delte politikk, initiativer og konkrete løsninger for nødvendige tilpasninger og endringer i landbruket. Møtet var naturlig nok preget av den alvorlige situasjonen landbruket står i som følge av pandemi, Russlands angrepskrig og klimaforandringene. Til tross for en rekke felles utfordringer, erkjente ministrene at det vil være ulike veier for ulike land om vi skal møte framtidens utfordringer effektivt.  

Ministermøtet ble avrundet med en felles erklæring der ministrene forplikter seg til å møte de mange utfordringene landbruket står overfor, blant annet når det gjelder sikkerhet for matforsyning og ernæring, klima og miljø, innovasjon, teknologi, rekruttering, inkludering, inntekt og velferd.

Ministrenes forventninger til OECD om sammenstilling av kunnskap, analyser og tilrådinger om ulike problemstillinger, går også fram av erklæringen.  

Agriculture Ministerial Meeting, Group Photo.
Alle deltakerene på møtet. Foto: OECD