Lov- og forskriftsendringer under Olje- og energidepartementet

Olje- og energidepartementet har en lovendring og en forskriftsendring som trer i kraft 1. januar 2017.

Lovendring om utenlandsforbindelser

Lov om endringer i energiloven (utenlandskonsesjon) trer i kraft 1. januar 2017.

Endring i energiloven § 4-2 som åpner for at konsesjon for utenlandsforbindelser kan tildeles andre enn den systemansvarlige (Statnett) eller selskaper hvor denne har bestemmende innflytelse.

 

Forskriftsendring om tariffering av plusskunder

Endring i forskrift av 11.3.1999 nr. 302 om økonomisk og teknisk rapportering, inntektsramme for nettvirksomheten og tariffer.

Endringer fastsatt av Norges vassdrags- og energidirektorat 29. april 2016. Endrer § 1-3 (ny definisjon av plusskunde) og § 16-2 nytt tredje ledd (om tariffering av plusskunder). Trer i kraft 1. januar 2017. 

Til toppen