Mange mulige brudd på arbeidstidsbestemmelsene i helseforetakene

Dette innholdet er mer enn 1 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

I et skriftlig svar til stortingsrepresentant Tellef Inge Mørland om brudd på arbeidstidsbestemmelsene i helseforetakene viser helseminister Bent Høie til at det er mange mulige brudd på arbeidstidsbestemmelsene i landets helseforetak. - De absolutte tallene er store, men tall fra blant annet Helse Vest viser at antallet mulige brudd har ligget jevnt på litt over to prosent av vaktene siden 2014. Dette nivået ble ansett som lavt av Arbeidstidsutvalget da de vurderte tallene fra 2014 i sitt utredningsarbeid i 2015, sier helseminister Bent Høie.

Arbeidstidsutvalgets utredning (NOU 2016: 1) fremhevet den gang de særlige utfordringene knyttet til å drive døgnkontinuerlig akuttjenester, men også helseforetakenes oversikt over mulige brudd på arbeidstidsbestemmelsene:

"Det er for helseforetakene det foreligger et mest helhetlig datamateriale. Det viser at over 97 prosent av alle vakter i helseforetakene gjennomføres uten brudd. Hvor alvorlige bruddene er varierer også mye. Tallmaterialet fra helseforetakene tyder på at de viktigste årsakene til at brudd oppstår er akutte situasjoner der oppdrag kommer brått på eller varer lengre tid enn forutsatt."

Videre skrev utvalget:

"Helseforetakene ser ut til å ha solide systemer for å kontrollere arbeidstiden i egne virksomheter. Sett i forhold til det totale antallet vakter og helsesektorens særlige behov for å ha kvalifisert personell på vakt til enhver tid, anser utvalget at antall mulige brudd er meget lavt."

- Jeg vil understreke at det skal være ordnede arbeidsforhold for alle medarbeiderne i landets sykehus. Dette er viktig for at sykehusene skal kunne ivareta sitt ansvar for en forsvarlig drift av virksomheten. Arbeidsmiljøloven er, og skal være, en vernelov. Arbeidstidsbestemmelsene skal sikre at arbeidstakere ikke arbeider mer enn det som er forsvarlig, og de skal bidra til å ivareta arbeidstakernes helse, men i en akuttsituasjon hvor det står om liv og helse vil arbeidstidsbestemmelsene kunne måtte vike, sier Høie

Én hendelse kan medføre flere brudd og et mulig brudd kan være feilregistrering

I det skriftlige svaret fra Høie fremgår det at når arbeidstiden registreres i arbeidsplansystemet viser det seg ofte at et avvik genererer flere mulige brudd på flere arbeidstidsbestemmelser samtidig. Dette kan medføre at det registreres så mange som 10 avvik på én hendelse. I gjennomsnitt medfører et brudd på arbeidstidsbestemmelsene på en vakt to registrerte brudd på bestemmelsene. Feil bruk av systemene kan også gi mulige brudd på arbeidstidsbestemmelsene selv om de i realiteten ikke er det. For eksempel vil en situasjon der en medarbeider får fri for å ta en annen vakt enn den som er lagt inn i arbeidsplanen kunne gi et slikt resultat. Dersom denne endringen i vakten ikke registreres før en legger inn den nye vakten, så vil dette medføre varsel om mulig brudd. Dette kan også dreie seg om frivillig bytte av vakt i helger, hvor kolleger strekker seg langt for å avhjelpe hverandre slik at medarbeidere kan få deltatt i viktige sosiale aktiviteter, feiring av merkedager, bryllup eller delta i begravelser. Dette er tilpasninger og samarbeid mellom medarbeiderne i sykehusene som ofte kan føre til at det blir registrert mulige brudd på arbeidstidsbestemmelsene. Arbeidstidsutvalget slo fast at rundt 15 prosent av de mulige bruddene i 2014 i helseforetakene skyldtes at ansatte ønsket å bytte vakt.

- Jeg har stilt krav til helseregionene om å sørge for at helseforetakene skal etablere gode rutiner for å unngå brudd på arbeidsmiljøloven. Jeg oppfatter at helseforetakene bruker store ressurser på dette arbeidet og at de gjennomfører et betydelig forbedringsarbeid. Dette er avgjørende for sektoren som arbeidsgiver, men ikke minst et viktig arbeid for å sikre kvalitativt gode helsetjenester til landets befolkning. Jeg vil naturlig nok fortsatt følge opp dette arbeidet tett fremover, sier Høie.