Meir pengar til marin forsking

Dette innholdet er mer enn 7 år gammelt.

– Potensialet for vekst i dei marine næringane er stort, og forsking og utvikling er ein føresetnad for å realisere moglegheitene i havet. Målet er meir innovasjon og større verdiskaping, seier fiskeriminister Per Sandberg.

I statsbudsjettet for 2017 foreslår regjeringa å auke løyvinga til marin forsking med 62,5 millionar kroner. Med denne satsinga, har løyvingane til marin forsking auka med over 360 millionar kroner sidan regjeringa tiltredde i 2013.

– Men vi må sørge for at det munnar ut i innovasjon og næringsutvikling, seier fiskeriministeren.

Vil ha ein fornybar økonomi

Regjeringa er opptatt av å leggje til rette for ny næringsverksemd, og satsar på bioøkonomi.

– Vi skal ta heile havet i bruk. Vi kan utnytte dei ressursane vi har på ein meir effektiv måte, men det er også eit stort potensial for nye artar. Ei satsing på bioøkonomi vil bidra til å utvikle heilt ny næringsverksemd, seier fiskeriminister Per Sandberg.

I statsbudsjettet for 2017 fremmer regjeringa forslag om 50 millionar kroner til bioøkonomitiltak gjennom Noregs Forskingsråd. Av desse pengane skal halvparten gå til forsking på meir effektiv og lønnsam utnytting av marine ressursar innanfor bioøkonomien.

I tillegg foreslår regjeringa 37,5 millionar kroner til ressursforskinga, dette som følgje av auka inntekter frå fiskeriforskingsavgifta.

Byggjer nytt isgåande forskingsfartøy

Det blir også foreslått å løyve 972 millionar kroner til bygging av eit nytt isgåande forskingsfartøy som er planlagd ferdigstilt i 2017.

- Marine næringar har et stort framtidspotensiale. Skal vi sikre ny verdiskaping og omstilling av norsk økonomi må vi gripe sjansen og sørge for at vi er i kunnskapsfronten, seier fiskeriminister Per Sandberg.