Enighet om revidert forurensningsdirektiv

Det var miljøvernministermøte i Luxembourg 25. juni, og det ble oppnådd politisk enighet et revidert direktiv om industriforurensning. Miljøråd Kroepelien og miljøråd Eriksen rapporterer.

* Politisk enighet om revidert direktiv om industriforurensning (IPPC) etter opphetet debatt - svakere krav til større forbrenningsanlegg og betydelig fleksibilitet for å avvike fra beste tilgjengelige teknikker   
* Ikke mulig å oppnå politisk enighet om jordstrategi-direktiv 
* Diskusjon om klimaforhandlingene
* Rådskonklusjoner på naturmangfold lite presise

EUs miljøvernministermøte ble holdt den 25. juni i Luxembourg, under ledelse av den tsjekkiske miljøvernminister Ladislav Miko. Det ble i forkant av møtet arrangert nordisk frokostmøte ledet av den svenske minister Andreas Carlgren og den islandske miljøvernminister Svandís Svavarsdóttir. Norge deltok ved miljøråd Henrik H. Eriksen.
 
Rådskonklusjonene kan finnes her: http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/envir/108752.pdf
 
1. Revidert forurensningsdirektiv (IPPC-direktivet)
Kommisjonens forslag til revidert direktiv om industriforurensning (IED) ble fremlagt 21.12.2007. Forslaget har som formål å styrke gjennomføringen av eksisterende krav til industriutslipp og å innskjerpe kravene på noen områder. EP hadde første lesning 10.03.2009 som i stor grad støttet Kommisjonens forslag, men som også foreslo bindende minimumsregler for alle typer virksomheter. 
 
Det ble oppnådd politisk enighet i Rådet på dette miljøministermøtet. Rådet har i prosessen gjort følgende endringer i Kommisjonens forslag:
- lengre overgangsperioder for store forbrenningsanlegg
- fleksibilitet for unntak fra BAT (beste tilgjengelige teknikker)
- ingen fast prosedyre for utarbeidelse av minimumskrav i sektorer som i dag ikke har dette
 
Enigheten ble oppnådd med kvalifisert flertall, etter opphetet debatt. Danmark, Tyskland, Frankrike, Østerrike og Nederland gikk hardt i mot forslaget som lå i formannskapets kompromiss om økt fleksibilitet til å avvike beste tilgjengelige teknikker. Særlig Tyskland brukte svært harde ord om dette, og mente at forslaget var svakt og helt urimelig ut fra økologisk hensyn. Disse landene utgjorde et blokkerende mindretall, men Nederland snudde til slutt og muliggjorde vedtaket.
 
Forslaget går nå til annen lesning i Europaparlamentet og Rådet under svensk formannskap. Det er stor avstand mellom Rådet og Parlamentet, og med splittelse i Rådet er det usikkert hva utfallet blir.
 
(Se ellers egen rapport om dette fra 3. juni.)
 
2. Jordstrategidirektivet
Det tsjekkiske formannskapet maktet ikke å sikre flertall for en politisk enighet om et forslag til jorddirektiv som nå har ligget på bordet i to år. Tyskland blokkerer sammen med UK og Frankrike en enighet. Det blir en vanskelig sak for Sverige å få dette gjennom Rådet nå.
 
3. Posisjoner til klimamøtet i København
Miljøvernministrene drøftet posisjoner til høstens klimakonferanse i København (COP-15).  Fokus i diskusjonene gikk på behovet for å sikre et ambisiøst utfall i København. Det ble i diskusjonen fremhevet at det ikke finnes noen plan B, men at det er helt nødvendig å lykkes i København. En oppsummering fra formannskapet skal sendes ut senere.
 
Det ble også, uten debatt, vedtatt konklusjoner om tilpasninger til klimaendringer som støtter Kommisjonens hvitbok fra 1. april: http://register.consilium.europa.eu/pdf/en/09/st10/st10435.en09.pdf
 
4. Organisk avfall
Rådet vedtok rådskonklusjoner som støtter Kommisjonens videre utredningsarbeid på bakgrunn av en hvitbok om temaet. Det er ulike oppfatninger om behovet for EU regelverk på området og Tyskland kunne ikke skaffe et tilstrekkelig flertall for sterke konklusjoner. Det vil derfor i stor grad være opp til Kommisjonen å bestemme tempo og omfang av utredninger. Kommisjonen har tidligere uttrykt skepsis til behovet for regelverk (se egen rapport om dette primo juni).
 
5. GMO
Østerrike la frem forslag som åpnet for at medlemslandene kan begrense eller forby dyrking av EU godkjente GMO innenfor sine territorier. De, støttet av flere medlemsland, ønsker å endre EUs regelverk og beskrev en prosess som innebar enighet om sosio-økonomiske kriterier og andre endringer. Det var ikke flertall for dette i Rådet, men det reflekteres i referatet at Østerrike og de land som støttet Østerrike, oppfordrer Kommisjonen til å legge frem et lovforslag og mulige ytterligere alternativer.
 
6. Naturmangfold
Rådet vedtok konklusjoner som bekrefter viktigheten av å nå gjennomgå arbeidet på området. Målet om å stanse tap i naturmangfold innen 2010 vil ikke nås. Konklusjonene danner grunnlag for en viktig diskusjon under svensk formannskap omkring nye mål for naturmangfold etter 2010.  Konklusjonene kan finnes her: http://www.consilium.europa.eu/ueDocs/cms_Data/docs/pressData/en/envir/108747.pdf  

Skrevet av Knut F. Kroepelien (miljøråd) og Henrik  H. Eriksen (miljøråd)

Det var miljøvernministermøte i Luxembourg 25. juni, og det ble oppnådd politisk enighet et revidert direktiv om industriforurensning. Miljøråd Kroepelien og miljøråd Eriksen rapporterer.

* Politisk enighet om revidert direktiv om industriforurensning (IPPC) etter opphetet debatt - svakere krav til større forbrenningsanlegg og betydelig fleksibilitet for å avvike fra beste tilgjengelige teknikker   
* Ikke mulig å oppnå politisk enighet om jordstrategi-direktiv 
* Diskusjon om klimaforhandlingene
* Rådskonklusjoner på naturmangfold lite presise

EUs miljøvernministermøte ble holdt den 25. juni i Luxembourg, under ledelse av den tsjekkiske miljøvernminister Ladislav Miko. Det ble i forkant av møtet arrangert nordisk frokostmøte ledet av den svenske minister Andreas Carlgren og den islandske miljøvernminister Svandís Svavarsdóttir. Norge deltok ved miljøråd Henrik H. Eriksen.
 
Rådskonklusjonene kan finnes her: http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/envir/108752.pdf
 
1. Revidert forurensningsdirektiv (IPPC-direktivet)
Kommisjonens forslag til revidert direktiv om industriforurensning (IED) ble fremlagt 21.12.2007. Forslaget har som formål å styrke gjennomføringen av eksisterende krav til industriutslipp og å innskjerpe kravene på noen områder. EP hadde første lesning 10.03.2009 som i stor grad støttet Kommisjonens forslag, men som også foreslo bindende minimumsregler for alle typer virksomheter. 
 
Det ble oppnådd politisk enighet i Rådet på dette miljøministermøtet. Rådet har i prosessen gjort følgende endringer i Kommisjonens forslag:
- lengre overgangsperioder for store forbrenningsanlegg
- fleksibilitet for unntak fra BAT (beste tilgjengelige teknikker)
- ingen fast prosedyre for utarbeidelse av minimumskrav i sektorer som i dag ikke har dette
 
Enigheten ble oppnådd med kvalifisert flertall, etter opphetet debatt. Danmark, Tyskland, Frankrike, Østerrike og Nederland gikk hardt i mot forslaget som lå i formannskapets kompromiss om økt fleksibilitet til å avvike beste tilgjengelige teknikker. Særlig Tyskland brukte svært harde ord om dette, og mente at forslaget var svakt og helt urimelig ut fra økologisk hensyn. Disse landene utgjorde et blokkerende mindretall, men Nederland snudde til slutt og muliggjorde vedtaket.
 
Forslaget går nå til annen lesning i Europaparlamentet og Rådet under svensk formannskap. Det er stor avstand mellom Rådet og Parlamentet, og med splittelse i Rådet er det usikkert hva utfallet blir.
 
(Se ellers egen rapport om dette fra 3. juni.)
 
2. Jordstrategidirektivet
Det tsjekkiske formannskapet maktet ikke å sikre flertall for en politisk enighet om et forslag til jorddirektiv som nå har ligget på bordet i to år. Tyskland blokkerer sammen med UK og Frankrike en enighet. Det blir en vanskelig sak for Sverige å få dette gjennom Rådet nå.
 
3. Posisjoner til klimamøtet i København
Miljøvernministrene drøftet posisjoner til høstens klimakonferanse i København (COP-15).  Fokus i diskusjonene gikk på behovet for å sikre et ambisiøst utfall i København. Det ble i diskusjonen fremhevet at det ikke finnes noen plan B, men at det er helt nødvendig å lykkes i København. En oppsummering fra formannskapet skal sendes ut senere.
 
Det ble også, uten debatt, vedtatt konklusjoner om tilpasninger til klimaendringer som støtter Kommisjonens hvitbok fra 1. april: http://register.consilium.europa.eu/pdf/en/09/st10/st10435.en09.pdf
 
4. Organisk avfall
Rådet vedtok rådskonklusjoner som støtter Kommisjonens videre utredningsarbeid på bakgrunn av en hvitbok om temaet. Det er ulike oppfatninger om behovet for EU regelverk på området og Tyskland kunne ikke skaffe et tilstrekkelig flertall for sterke konklusjoner. Det vil derfor i stor grad være opp til Kommisjonen å bestemme tempo og omfang av utredninger. Kommisjonen har tidligere uttrykt skepsis til behovet for regelverk (se egen rapport om dette primo juni).
 
5. GMO
Østerrike la frem forslag som åpnet for at medlemslandene kan begrense eller forby dyrking av EU godkjente GMO innenfor sine territorier. De, støttet av flere medlemsland, ønsker å endre EUs regelverk og beskrev en prosess som innebar enighet om sosio-økonomiske kriterier og andre endringer. Det var ikke flertall for dette i Rådet, men det reflekteres i referatet at Østerrike og de land som støttet Østerrike, oppfordrer Kommisjonen til å legge frem et lovforslag og mulige ytterligere alternativer.
 
6. Naturmangfold
Rådet vedtok konklusjoner som bekrefter viktigheten av å nå gjennomgå arbeidet på området. Målet om å stanse tap i naturmangfold innen 2010 vil ikke nås. Konklusjonene danner grunnlag for en viktig diskusjon under svensk formannskap omkring nye mål for naturmangfold etter 2010.  Konklusjonene kan finnes her: http://www.consilium.europa.eu/ueDocs/cms_Data/docs/pressData/en/envir/108747.pdf  

Skrevet av Knut F. Kroepelien (miljøråd) og Henrik  H. Eriksen (miljøråd)

Til toppen