Milliardstøtte til hydrogenprosjekter

Dette innholdet er mer enn 2 år gammelt.

Tre store hydrogenprosjekter får nå til sammen én milliard kroner i støtte fra Enova. Tildelingene er et betydelig skritt framover for norsk hydrogensatsing.

– Norge er en energinasjon med gode forutsetninger for å gjøre det godt i et marked for hydrogen. Dette er tre viktige prosjekter som vil bidra til å kutte utslipp fra flere sektorer i samfunnet, samtidig som det vil øke verdiskapningen og sysselsettingen i norsk næringsliv, sier statsminister Jonas Gahr Støre.

I 2050 skal Norge være et lavutslippsstamfunn, og på veien dit skal vi redusere utslippene med minst 50 og opp mot 55 prosent innen 2030. I Hurdalsplattformen har regjeringen sagt at den vil bidra til å bygge opp en sammenhengende verdikjede innen hydrogen der produksjon, distribusjon og bruk utvikles parallelt.

Gjennom blant annet Enova skal staten være med og hjelpe innovative aktører som er villige til å ta risiko for å utvikle en mer klimavennlig næring.

– Veien mot nullutslippsframtida krever store klima- og industripolitiske grep. Regjeringen vil at Norge skal lykkes med å gripe mulighetene som ligger i det grønne skiftet. For å få til dette må grønn omstilling gjøres til vår fremste vekststrategi. Da er vi avhengige av aktører som satser på løsninger som bidrar til å kutte utslipp og skape jobber. De tre hydrogenprosjektene som får støtte i dag er gode eksempler på nettopp dette. Og viser på en god måte hvordan Enova fungerer som fødselshjelp for å få ny klimavennlig teknologi ut i markedet, sier klima- og miljøminister Espen Barth Eide.

De tre prosjektene som nå får støtte er:

  1. Ved Europas eneste smelteverk for titandioksid i Tyssedal skal TiZir se på hvordan man skal erstatte kull med grønt hydrogen i produksjon av titandioksid. Lykkes prosjektet, kan teknologien tas i bruk i full skala, ikke bare i Norge, men også internasjonalt, og bidra til betydelige utslippsreduksjoner.

  2. Horisont Energi skal sammen med Equinor og Vår Energi bygge det første storskala-anlegget for lavutslipps ammoniakkproduksjon i Europa. Produksjonsanlegget Barents Blue Ammonia Plant skal etableres på Markoppneset i Finnmark, 43 kilometer fra Hammerfest. Her kombineres tilgang på gass med erfaring med fangst og lagring av CO2. Ammoniakk kan bli en viktig og grønn energibærer i flere sektorer, særlig innen maritim transport og i prosessindustrien.

  3. Yara er verdensledende på kunstgjødsel og skal erstatte deler av dagens grå hydrogen med hydrogen produsert ved hjelp av elektrolyse. Dette vil i seg selv bidra til utslippsreduksjoner og forhåpentligvis gi kunnskapen og erfaringen som trengs for fullskala produksjon av både grønn gjødsel og ammoniakk.
Tyssedal
Ved Europas eneste smelteverk for titandioksid i Tyssedal skal TiZir se på hvordan man skal erstatte kull med grønt hydrogen i produksjon av titandioksid. Foto: TiZir Tyssedal

Med disse tre prosjektene begynner vi å se konturene av en slik verdikjede, fra sluttbruk i maritim sektor og industrien, gjennom infrastruktur i form av hydrogenknutepunkter til produksjon av både blå og grønn hydrogen.

Internasjonale prosjekter

Det er en tydelig internasjonal dimensjon over disse tre prosjektene. To av prosjektene er knyttet til EUs IPCEI-samarbeid (Important Project of Common European Interest) for hydrogen, som kobler norske initiativ sammen med andre i Europa.

– Europa er et potensielt marked for både norsk hydrogen og hydrogenteknologi. Vi er derfor opptatt av å koble norske prosjekter på den europeiske satsingen, sier olje- og energiminister Marte Mjøs Persen.

TiZir sitt prosjekt har gjennom dette samarbeidet etablert kontakt med flere europeiske selskap som vil ha stor nytte av å følge prosjektet. For eksempel vil stålprodusenter kunne benytte kunnskap og erfaringer fra prosjektet til å kutte utslipp i sine prosesser.

Horisont Energi vil kunne bidra med store kvantum lavutslipps ammoniakk til andre deltakere i IPCEI-samarbeidet og til det europeiske markedet generelt, mens Yara tar første steg på veien mot å tilby grønn gjødsel og ammoniakk på det internasjonale markedet.

Pressemeldinger