Møte med ny president i sentralbanken

Under Europaparlamentets minisesjon i Brussel 30. november og 1. desember var mest interesse knyttet til møtet med den nye presidenten i den europeiske sentralbanken (ESB), Mario Draghi. Ambassaderåd Inge Thygesen rapporterer.

Mario Draghi tok i forrige måned over som president for den europeiske sentralbanken (ESB) etter Jean-Claude Trichet.

Draghi var i utgangspunktet i parlamentet for å presentere bankens årsrapport for 2010, men all oppmerksomhet var naturligvis knyttet til eventuelle signaler om ESBs rolle i arbeidet med å få kontroll over den økonomiske og finansielle krisen i euro-området, i forkant av det kommende møtet i Det europeiske råd 8. og 9. desember.

Den europeiske sentralbanksjefen foretok først en kort gjennomgang av hvilke utfordringer ESB har hatt i løpet av de siste årene, og hvilke svar man til nå har hatt for å møte disse, med den siste ukes koordinerte tiltak med seks andre sentralbanker for å bedre bankenes tilgang på amerikanske dollar som foreløpig siste eksempel.

Utfordringer for EUs økonomiske og monetære union
Deretter gikk Draghi over til å snakke om utfordringer for EUs økonomiske og monetære union. Han viste til de omfattende tiltakene som allerede er iverksatt for å møte problemene med gjeldskrise og manglende samordning av nasjonal økonomisk politikk, men han vedgikk at problemet er at både disse nye koordinerende mekanismene og ulike nasjonale myndigheters sparetiltak ikke har noen synbar effekt på kort sikt.

Nytt rammeverk for økonomisk styring
Draghi signaliserte i den forbindelse etablering av et nytt europeisk rammeverk for styring av økonomisk politikk (”fiscal compact”) som skal kunne fungere som en motsats til ESBs rolle for så vidt gjelder styringen av den monetære (dvs. penge-)politikken. Formålet med dette rammeverket må ifølge Draghi være å gi en best mulig garanti for gjennomføring og troverdighet over de tiltak og forpliktelser som medlemslandene i euroområdet allerede har forpliktet seg til å etterleve. Draghi mente at vedtakelsen et slikt troverdig rammeverk vil være det mest effektive virkemiddelet i arbeidet med å gjenreise tilliten til euroen og til de økonomiske fremtidsutsiktene til landene i eurosonen. Han gikk videre med å signalisere at andre tiltak vil kunne følge på et senere tidspunkt, men at dette rammeverket for økonomisk styring (som går mye lenger enn det som følger av sixpacken) først må være på plass.

Les Mario Draghis tale til Europaparlamentet her

Til toppen